Електроліз розплавів електролітів

Якщо в розчин або розплав електроліту занурити електроди і пропустити постійний електричний струм, то йони будуть рухатися направлено: катіони до катода (негативно зарядженого електроду), а аніони до анода (позитивно зарядженого електроду.
На катоді катіони будуть приєднувати електрони і відповідно відновлюватися, а аніони на аноді – віддавати електрони, тобто окиснюватися. Цей процес називається електролізом.

Електроліз — це окисно-відновні реакції, що відбуваються на електродах під дією постійного електричного струму в розчинах або розплавах електролітів.

Електроліз розплавів солей

Розгрянемо електроліз розплавів солей на прикладі електролізу розплаву натрій хлориду.
Для цього потрібно нагріти натрій хлорид до температури плавлення (801 оС). В розплаві проходить процес електолітичної дисоціації
NaCl⇄Na+ + Cl
Потім помістити в розплав два графітові електроди. Один з них з’єднати з позитивним полюсом джерела постійного електричного струму (наприклад, акумулятора) – це буде анод, а інший – з негативним полюсом – це буде катод.
Під дією електричного струму аніони Хлору будуть рухатись до анода, віддавати йому електрони, тобто окиснюватись та перетворюватись на електронейтральний атом:
Cl− ē → Cl
Атоми хлору  в свою чергу сполучатимуться у молекули і на аноді буде виділятись газ хлор жовто-зеленого кольору.
2Cl → Cl2
Катіони Натрію будуть рухатись до катоду, приєднувати електрони, відновлюватись та перетворюватись на просту речовину металічний натрій:
Na+ + ē → Na
Метал натрій за цих умов утворюється в рідкому стані: його температура плавлення 98 оС. Оскільки густина натрію значно менша за густину розплаву солі, то він спливає на поверхню (Рис. 1).
Рисунок14

Рис.1. Схема електролізу розплаву натрій хлориду.

Цю реакцію можна описати рівнянням реакції
Рисунок16

Отже, підчас електролізу розплаву  сіль безоксигенової кислоти розкладається на дві прості речовини, на катоді відновлюються катіони металічних елеменетів, а на аноді окиснюються аніони кислотних залишків.

Електроліз розплавів лугів

Під час електролізу розплаву лугу на катоді відновлюється металічний елемент, а на аноді окиснюється Оксиген води і утворюється кисень:

Рисунок15