Структурна ізомерія та номенклатура вуглеводнів.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за цією темою.

Учні повинні вміти

називати найпростіші ізомери парафiнів за систематичною номенклатурою;

класифікувати  органічні сполуки за будовою карбонового ланцюга, видами  карбон-карбонових зв’язків;

складати молекулярні та структурні формули найважливіших органічних сполук;

пояснювати причини багатоманітності органічних речовин.

Завдання для закріплення знань

1. Прочитайте § 2 (Ярошенко О. Г. Хімія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту – К.: Грамота, 2011.).

2. Дайте відповіді на питання 1-2 на с. 11.

3. Виконайте завдання на с. 20:

№ 1-3 (достатній рівень)

4-5 (високий рівень)

стор.20