ІІ. Неорганічна хімія

У завданнях № 1 – 35 оберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь.

1.  Укажіть формулу основного оксиду
A  СaО
Б  Al2O3
В  ZnО
Г  СO
2.  Укажіть формулу амфотерного оксиду
A  СaО
Б  Li2O
В  Cr2O3
Г  Сu2O
3. Позначте речовину, яка взаємодіє з розчином лугу
A  СО
Б  FeCl2
В  MgO
Г  H2
4. Виберіть групу речовин, які взаємодіють з основними оксидами
A  MnO2, H2
Б  NaOH, HCl
В KOH, H2O
Г  H2SO4, CO2
5. Укажіть речовину, яка взаємодіє з амфотерними оксидами
A  H2O
Б  NaOH
В  KCl
Г  K2SiO3
6. Укажіть хімічну формулу харчової соди
A  2CO3
Б  NaCl
В  NaHCO3
Г  NaOH
7. Укажіть хімічну формулу негашеного вапна
A  СаО
Б  Са(ОН)2
В  СаСО3
Г  Са(НСО3)2
8. Позначте хімічну формулу кристалічної сірки
A  S6
Б  S2
В  S8
Г  S5
9. Укажіть хімічну формулу кальцинованої соди
A  2CO3
Б  NaCl
В  NaHCO3
Г  NaOH
10. Укажіть сплав, який виплавляють у конвертері
A  латунь
Б  сталь
В  мельхіор
Г  чавун
11. Позначте речовину, яка взаємодіє з фосфор(V) оксидом
A  O2
Б  HCl
В  KOH
Г  Mg
12. Укажіть речовину, з якою фосфор не реагує
A  Zn
Б  Cl2
В  HCl
Г  О3
13. Укажіть речовину, яка не взаємодіє  з азотом
A  H2
Б  H2О
В  Mg
Г  O2
14. Позначте речовину, з якою амоніак не взаємодіє
A  O2
Б  Fe2O3
В  Fe
Г  Ag2O
15. Укажіть речовину, яка взаємодіє з амоніаком
A  KOH
Б  H2SO4
В  Ca(OH)2
Г  K2SO4
16. Позначте правильне закінчення твердження «На повітрі кальцій легко окиснюється, тому його зберігають під шаром…»
A  води
Б  гасу
В  піску
Г  кристалічної кухонної солі
17. Позначте правильне закінчення твердження «Натрій трапляється в природі у складі…»
A  солей
Б  оксиду
В  гідроксиду
Г  простої речовини
18. Укажіть метал, який не взаємодіє з водою
A  Ag
Б  Fe
В  Ca
Г  Li
19. Укажіть речовину, з якою не взаємодіє залізо.
A  AlCl3
Б  HCl
В  CuCl2
Г  Cl2
20. Укажіть сіль, з розчином якої взаємодіє залізо
A  AgNO3
Б  Al(NO3)3
В  Zn(NO3)2
Г  NaNO3
21. Укажіть рівняння якісної реакції на хлорид-iони
A  Cl + H+ = HCl
Б  Ba2+ + 2Cl = BaCl2
В  Ag+ + Cl = AgCl↓
Г  Na+ + Cl = NaCl
22. Укажіть рівняння якісної реакції на карбонат-іони
A  СO32– + 2H+ = СO2↑ + H2O
Б  СO32– + Н+ = НСO3
В  СO2 + Н2О = H2СO3
Г  H+ + НСO3 = H2СO3
23. Позначте реактив для виявлення в досліджуваному розчині сульфат-іонів
A  нітратна кислота
Б  розчин барій хлориду
В  розчин кальцій хлориду
Г  хлоридна кислота
24. Позначте йон, який змінює забарвлення метилового оранжевого на жовте.
A  Н+
Б  ОН
В  Cl
Г  K+
25. Позначте правильне закінчення твердження «Свіжоосаджений ферум(ІІ) гідроксид поступово змінює свій колір на бурий унаслідок утворення…»
A  Fe(OH)3
Б  Fe2O3
В  FeO
Г  Fe
26. Позначте йон, який змінює забарвлення метилового оранжевого на рожеве
А  Н+
Б  ОН
В  Cl
Г  K+
27. Позначте лабораторний спосіб добування карбон(IV) оксиду
А  взаємодія амоній карбонату з натрій гідроксидом
Б  взаємодія натрій карбонату з водою
В  взаємодія кальцій карбонату з хлоридною кислотою
Г  термічне розкладання кальцій карбонату
28. Позначте лабораторний спосіб добування озону
А  розкладання гідроген пероксиду
Б  розкладання калій перманганату
В  електроліз води
Г  дія електричного розряду на кисень
29. Укажіть речовини, з яких добувають гідроген хлорид в лабораторії
А  кристалічний натрій хлорид і концентрована сульфатна кислота
Б  розчин натрій хлориду і розчин сульфатної кислоти
В  хлор і водень
Г  розчин натрій хлориду і водень
30. Позначте речовину, при нагріванні якої утворюється кисень
А  ферум(II) оксид
Б  ферум(III) оксид
В  калій нітрат
Г  натрій сульфат
31. Позначте речовину, за допомогою якої можна перетворити натрій гідрогенсульфіт у натрій сульфіт
А  H2SO3
Б  H2S
В  NaOH
Г  NaCl
32. Укажіть промисловий спосіб добування негашеного вапна
А  термічний розклад вапняку
Б  термічний розклад гашеного вапна
В  спалювання кальцію
Г  термічний розклад кальцій нітрату
33. Укажіть речовину, яка зумовлює тимчасову твердість води
A  СaCl2
Б  Сa(HCO3)2
В  СаCО3
Г  СaSO4
34. Укажіть метал, який взаємодіє з розчинами лугів
А  
Б  Сa
В  Al
Г  Fe
35. Укажіть речовину, яка не є мінеральним добривом
A  NaNO3
Б  NH4NO3
В  CaSO4
Г  CaHPO4 · 2H2O
У завданнях № 36 – 40 оберіть кілька правильних, на Вашу думку, відповідей.
 36. Укажіть продукти реакції розкладу арґентум нітрату, які пропущені в схемі
1.gif
А  AgNO2
Б  Ag
В  NO2
Г  NO
Д  N2
37. Виберіть сполуки Сульфуру, які за нормальних умов є газоподібними
А  SO2
Б  SO3
В  H2S
Г  H2SO4
Д  H2SO3
38. Укажіть йони, які не можуть одночасно знаходитися в розчині
А   Fe3+.і Сl
Б   Cu2+ і SO42–
В   Cu2+ і OH
Г   H+ і SO42–
Д   H+ і SiO32–
39. Укажіть речовини, які взаємодіють з розведеним розчином сульфатної кислоти
А   СаО
Б   Cu
В   MgCl2
Г   Cu(OH)2
Д   Cl2
40. Укажіть речовини, які взаємодіють з розчином натрій гідроксиду
А   MgО
Б   Al
В   K3PO4
Г   LiCl
Д   CO2
У завданнях № 41 – 45 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.
41. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій 
Реагенти
А  Al + H2SO4(розв.) →
Б  Al2O3 + H2SO4
В  Al2S3 + H2SO4
Г  Al + S →
Продукти реакцій
1  Al2S3
2  Al2(SO4)3 + H2O
3  Al2(SO4)3 + H2
4  Al2(SO4)3 + H2O + H2S↑
5  Al2(SO4)3 + H2S↑
 42. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій
Реагенти
А  Al + H2O →
Б  Al + HCl →
В  Al2O3 + KOH + H2O →
Г  Al2O3 + HCl →
Продукти реакцій
1  K3[Al(OH)6]
2  Al(OH)3 + H2
3  AlCl3 + H2
4  AlCl3 + H2O
5  Al2O3 + H2
 43. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій
Реагенти
А  Mg + H2SO4(розв.) →
Б  MgO + H2SO4
В  MgO + SO3
Г  Mg + H2SO4(конц.)  →
Продукти реакцій
1  MgSO4 + H2O + H2S↑
2  MgSO4 + H2O
3  MgSO4
4  MgSO4 + H2O + SO2
5  MgSO4+ H2
44. Встановіть відповідність речовин буквам у схемі перетворень:
1111  O2
2  O2 (Pt)
3  H2O, О2
4  HNO2
5  H2 (Fe)
 45. Встановіть відповідність речовин буквам у схемі перетворень:
1.gif
H2SO4
2 
HNO3
K2SO4
KOH
 У завданнях № 46 – 50  розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності.
 46. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітроген(І) оксиду
A  вода
Б  водень
В  амоніак
Г  амоній нітрат
47. Встановіть генетичний ланцюжок добування кальцій дигідрогенортофосфату
А  Р4
Б  Н3РО4
В  Р2О5
Г  Са(Н2РО4)2
48. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітратної кислоти.
А  амоніак
Б  нітроген(IV)   оксид
В  нітроген(ІІ)     оксид
Г  азот
49. Встановіть послідовність операцій на заводі з виробництва сульфатної кислоти.
А  випалювання піриту
Б  очищення пічного газу в циклоні
В  поглинання сульфур(VI) оксиду концентрованою сульфатною кислотою
Г  окиснення сульфур(IV) оксиду киснем
50. Встановіть генетичний ланцюжок добування натрій тетрагідроксоалюмінату
А  алюміній
Б  алюміній гідроксид
В  алюміній хлорид
Г алюміній оксид
Завдання № 51 – 64 передбачають безпосереднє виконання завдань, розв’язування задач.
51. Складіть рівняння реакції, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу:
HNO3(конц) + Ag → .
52. Складіть рівняння реакції, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу:
1.gif
53. Складіть рівняння реакції, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу:
Fe2O3 + CO →
54. Складіть рівняння реакції, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу:
1.gif
55. Складіть рівняння реакції, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу:
H2SO4(конц.) +Na → .
56. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:
Cu → CuO → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuSO4.
57. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:
хром(ІІІ) сульфат → хром(ІІІ) хлорид → хром(ІІІ) гідроксид → хром(ІІІ) оксид  → хром(ІІІ) нітрат.
58. Cкладіть рівняння реакцій за поданою схемою:
Mg → MgSO4 → MgCO3 → MgCl2 → Mg(NO3)2.
59. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:
нітратна кислота → магній нітрат → нітроген(IV) оксид → нітратна кислота → азот.
60. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:
Cu → CuO → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuSO4.
61. Обчисліть масу сульфатної кислоти, яку можна добути із залізного колчедану (FeS2) масою 13,5 т, у якому масова частка домішок становить 20 %.
62. Крізь розчин масою 370 г, у якому масова частка кальцій гідроксиду становить 0,5 %, пропустили карбон(IV) оксид об’ємом 1,12 л (н. у.). Обчисліть масу утвореної солі.
63. На нейтралізацію суміші масою 5 г, яка складається з етанолу та фенолу, витратили натрій гідроксид масою 0,96 г. Розрахуйте масові частки компонентів у вихідній суміші.