ІІІ. Органічна хімія

У завданнях № 1 – 44 оберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь.

1. Укажіть речовину, яка взаємодіє з етановою кислотою.

А  СO

Б  KOH

В  KCl

Г  H2O

2. Укажіть правильне закінчення твердження «Ізомери – це сполуки, що мають…»

А  однаковий агрегатний стан за однакових умов.

Б  однаковий якісний та кількісний склад, але різну будову.

В  однакову загальну формулу.

Г  однаковий якісний, але різний кількісний склад.

3. Позначте правильне закінчення твердження «Гомологи – це сполуки, що мають…»

А  одну загальну формулу, але різні хімічні властивості.

Б  однаковий якісний та кількісний склад, але різну будову.

В  одну загальну формулу, схожі хімічні властивості та відрізняються за складом молекул на одну або кілька груп СН2.

Г  однаковий якісний, але різний кількісний склад.

4. Укажіть загальну формулу гомологічного ряду алканів

А  CnH2n+2

Б  CnH2n

В  CnH2n–2

Г  CnH2n–6

5. Укажіть реактив, який дає змогу відрізнити пентен від пентану

А  бромна вода

Б  калій гідроксид

В  вода

Г  сульфатна кислота

6. Укажіть тип (типи) реакцій, характерний для етену

А  заміщення

Б  приєднання

В  заміщення і приєднання

Г  інша відповідь

7. Укажіть тип (типи) реакцій, характерний для алкінів

А  заміщення

Б  приєднання

В  заміщення та приєднання

Г  інша відповідь

 8. Позначте загальну формулу гомологічного ряду аренів

А  CnH2n+2

Б  CnH2n

В  CnH2n–2

Г  CnH2n–6

9. Позначте речовину, з якою не взаємодіє бензен

А  калій перманганат

Б  хлор

В  нітратна кислота

Г  водень

10. Позначте процес промислового добування етину

А  каталітичне розкладання бензену

Б  каталітичне розкладання метану

В  гідрування етену

Г  дегідрування пропану

11. Укажіть фракцію нафти, у якої найвища температура кипіння

А  газойль

Б  лігроїн

В  гас

Г  бензин

12. Укажіть речовини, які взаємодіють між собою

А  С2Н5ОН + Н2О

Б  СН3ОН + Li

В  CH3OH + KOH

Г  C2H5OH + KCl

13. Позначте промисловий спосіб добування етанолу

А  відновлення етаналю

Б  гідроліз естерів

В  гідроліз етерів

Г  гідратація етену

14. Укажіть речовину, з якою реагують і гліцерол, і фенол

А  HNO3

Б  Br2

В  HBr

Г  HOH

15. Позначте речовини, які взаємодіють між собою

А  С6Н5ОН + NaOH

Б  С6Н6 + NaOH

В  CH3CH3 + NaOH

Г  CH3OH + NaOH

16. Укажіть реагент, за допомогою якого можна відрізнити розчини метанової та етанової кислот

А  ферум(III) хлорид

Б  розчин лугу

В  магній

Г  купрум(II) гідроксид

17. Укажіть галузь застосування гліцеролу

А  вичинювання шкіри

Б  виробництво жиру

В  виробництво синтетичних волокон

Г  вибілювання тканини

18. Укажіть правильне закінчення твердження «Гідроліз жирів у техніці використовують для одержання…»

А  гліцеролу

Б  етанолу

В  естерів

Г  етерів

19. Позначте речовину (речовини), що утворюється при взаємодії одноосновної карбонової кислоти зі спиртом

А  альдегід

Б  естер

В  етер

Г  естер і вода

20. Позначте речовину, з якою не взаємодіє етанова кислота

А  CaCO3

Б  СН4

В  K2S

Г  CH3OH

 21. Виберіть процес синтезу вуглеводів у природних умовах

А  крекінг насичених вуглеводів

Б  гідроліз жирів

В  тримеризація алкенів

Г  фотосинтез

22. Укажіть реагент, за допомогою якого можна відрізнити розчини гліцеролу і глюкози

A  бромна вода

Б  Ag2O (NH3)

В  CuO

Г  йод

23. Позначте правильне закінчення твердження «До складу молекул рідких жирів входять залишки молекул…»

А  насичених карбонових кислот

Б  альдегідів

В  ненасичених карбонових кислот

Г  спиртів

24. Позначте процес, який лежить в основі виробництва маргарину

А  гідроліз жиру

Б  гідрування жиру

В  гідратація жиру

Г  дегідрування жиру

25. Позначте, за допомогою яких зв’язків утворюється вторинна структура білків

А  металічних

Б  водневих

В  йонних

Г  ковалентних

26. Виберіть правильне закінчення речення «Декстрини – це продукти…»

А  часткового гідролізу крохмалю

Б  окиснення крохмалю

В  повного гідролізу крохмалю

Г  розчинення крохмалю у вод.

27. Укажіть природний полімер, побудований із залишків молекул β-глюкози

А  крохмаль

Б  целюлоза

В  РНК

Г  білок

29. Укажіть реактив для розпізнавання розчинів глюкози і сахарози

А  купрум(ІІ) сульфат

Б  купрум(II) гідроксид

В  нітратна кислота

Г  бромна вода

29. Укажіть кінцевий продукт гідролізу крохмалю

А  сахароза

Б  глюкоза

В  фруктоза

Г  лактоза

30. Виберіть галузь використання триацетату целюлози

А  виробництво вибухових речовин

Б  виробництво загусників

В  виробництво штучного шовку

Г  виробництво фарб

31. Укажіть забарвлення лакмусу в розчині аміноетанової кислоти

А  фіолетове

Б  червоне

В  синє

Г  безбарвне

32. Позначте правильне закінчення твердження «Первинна структура білків – це…»

А  послідовність залишків молекул амінокислот у білковій молекулі

Б  амінокислотний склад молекули білка

В  молекулярна формула білка

Г  будова α-спіралі молекули білка

 33. Позначте правильне закінчення твердження «Денатурація білкової молекули – це руйнування…»

А  первинної структури.

Б  вторинної структури.

В  первинної і вторинної структур.

Г  четвертинної, третинної і вторинної структур.

34. Позначте правильне закінчення твердження «Денатурація – це…»

А  оборотний процес зсідання білка.

Б  втрата природних властивостей білка при його розчиненні у воді.

В  розщеплення полімерної білкової молекули на амінокислоти.

Г  руйнування складної структури білка, що призводить до втрати ним біо­логічної активності.

35. Позначте правильне закінчення твердження «Первинна структура білка – це послідовність…»

А  чергування пептидних груп.

Б  чергування аміно- та карбоксильних груп.

В  залишків молекул α-амінокислот.

Г  залишків молекул α-амінокислот і нітрогеновмісних гетероциклічних сполук.

36. Укажіть характерну ознаку реакції білка з концентрованою нітратною кислотою

А  утворення розчину синього кольору

Б  утворення шару срібла

В  поява жовтого забарвлення

Г  утворення осаду цегляного кольору

37. Укажіть функціональні групи, які зумовлюють амфотерні властивості амінокислот

А  –OH,  –SH

Б  –NH2,  –COOH

В  –NH2,  –CHO

Г  –NH2,  –OH

38. Укажіть основний недолік природного каучуку

А  еластичність

Б  термолабільність

В  крихкість

Г  водонепроникність

39. Виберіть  правильне  закінчення  речення  «Вулканізація – це процес взаємодії при нагріванні…»

А  каучуку із сіркою.

Б  каучуку із сажею.

В  поліетилену із сіркою.

Г  поліетилену із сажею.

40. Виберіть правильне визначення ступеня полімеризації

А  кількість елементарних ланок у макромолекулі полімеру

Б  кількість молекул мономеру, які піддають полімеризації

В  кількість різних мономерів, які піддають полімеризації

Г  кількість елементарних ланок різної хімічної будови в макромолекулі полімеру

41. Виберіть правильне закінчення речення «Термопластичні полімери при нагріванні та підвищенні тиску…»

А  розкладаються на вихідні мономери.

Б  стають лише пластичними або рідкими, після охолодження знову тверд­нуть, набуваючи попередніх властивостей.

В  змінюють свої фізико-хімічні властивості внаслідок перебігу хімічних реакцій.

Г  утворюють макромолекули більшої довжини.

42. Укажіть тип реакції, за якою добувають капрон

А  полімеризації

Б  поліконденсації

В  сполучення

Г  дегідратації

43. Укажіть хімічну формулу полістирену

1.gif

 

44. Укажіть волокно, яке не належить до синтетичних

А  лавсан

Б  капрон

В  триацетат целюлози

Г  нітрон

 У завданнях № 45 – 50 оберіть кілька правильних, на Вашу думку, відповідей.

45. Укажіть властивості етанолу

А  хороший розчинник органічних речовин

Б  не розчиняється у воді

В  розкладається при тривалому зберіганні

Г  є консервантом

Д  має густину більшу, ніж у води

46. Укажіть властивості гліцеролу

А  тверда речовина

Б  не розчиняється у воді

В  сироподібна рідина

Г  розчиняється у воді

Д  отруйна речовина

47. Укажіть речовини, які взаємодіють з етанолом

А  СН3COOH

Б  CH4

В  CH3Cl

Г  CuO

Д  CO2

48. Укажіть речовини, які взаємодіють з етановою кислотою

А  MgO

Б  CuSO4

В  CH3OH

Г  CH3Cl

Д  SO2

 49. Укажіть речовини, з якими взаємодіє пропен

А  натрій гідроксид

Б  хлор

В  натрій хлорид

Г  азот

Д  водень

50. Позначте фракції, які отримують під час перегонки нафти

А  газ

Б  гас

В  газойль

Г  бензен

Д  нафтен

51. Укажіть функціональні групи, які входять до складу молекули глюкози

А  гідроксильна

Б  карбонільна

В  карбоксильна

Г  альдегідна

Д  аміногрупа

У завданнях № 52 – 57 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою.

52. Доберіть відповідний реагент (реагенти) для кожної стадії в такій схемі перетворень:

1.gif

1  C2H5Cl + Na

2  H2O

3  Н2

4  Cl2

5  HCl

53. Виберіть речовини, які відповідають буквам у схемі перетворень:

1.gif

1  CH3CH2OH

2  HCOOH

3  H2

4  H2O

5  NaOH

54. Виберіть речовини, які відповідають буквам у схемі перетворень:

1.gif

1  NaOH

2  CuO

3  H2O

4  H2

5  Ag2O (NH3)

55. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій

1.gif56. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій

1.gif

З

У завданнях № 57 – 61  розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності.

57. Встановіть генетичний ланцюжок добування поліетилену.

А  етин

Б  етен

В  метан

Г  алюміній карбід

58. Розташуйте речовини в ряд за посиленням кислотних властивостей

A  СН3ОН

Б  С2Н5ОН

В  С6Н5ОН

Г  НОН.

59. Установіть генетичний ланцюжок утворення дипептиду

А  С2Н5OH

Б  СН3СООН

В  NH2СН2COOH

Г  СН2ClСOOH

60. Встановіть послідовність зростання основних властивостей речовин

А  NH3

Б  CH3NH2

В  C6H5NH2

Г  CH3NHCH3

61. Встановіть генетичний ланцюжок добування етанової кислоти

A  СН4

Б  С2Н4

В  С2Н5ОН

Г  С2Н2

Завдання № 62 – 66 передбачають безпосереднє виконання завдань, розв’язування задач.

62. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою

CH3Cl → C2H6 → C2Н2 → C6Н6 → C6Н5Br.

63. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою

СН3СООNa → CH4 → C2H2 → C6H6 → C6H5Cl.

64. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою

C12Н22О11 → C6Н12О6 → C2Н5ОН → CН3СООН → CН3СООС2Н5.

65. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою

етан → етен → етанол → етанова кислота → калій етаноат.

66.  Складіть рівняння реакцій за поданою схемою

кальцій карбід → етин → етаналь → етанова кислота → метилетаноат.

67. Над розжареним каталізатором пропустили газову суміш, яка складається з етину об’ємом 8 м3 (н. у.) та достатньої кількості водню. Обчисліть об’єм отриманого вуглеводню, якщо вихід продукту реакції від теоретичного становить 75 %.

68. При взаємодії одноатомного спирту масою 12,8 г з достатньою кількістю натрію утворився водень об’ємом 4,48 л (н. у.). Встановіть молекулярну формулу спирту.