Тест “Хімічний зв’язок” (3)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012

1. Укажіть речовину з ковалентним неполярним типом хімічного зв’язку
А  NH3              Б  N2           В  CaІ2                  Г  Mg
2. Який тип кристалічних ґраток у натрій гідроксиді?
А  атомні      Б  молекулярні      В  йонні      Г  металічні
3. Скільки електронів у катіоні Натрію?
А  10        Б  11        В  12        Г  23
4. Укажіть правильне твердження щодо хімічного зв’язку в молекулі сульфур(ІV) оксиду
А  електронна густина на атомі Сульфуру більша, ніж на атомі Оксигену
Б  спільні електронні пари зміщені до атомів Оксигену
В  між атомами Сульфуру і Оксигену – ковалентний неполярний зв’язок
Г  атом Сульфуру набуває невеликого негативного заряду
5. Який тип кристалічних ґраток у магній оксиді?
А  атомні        Б  молекулярні        В  йонні        Г  металічні
6. Ментол має характерний запах, плавиться за температури близько 40 оС. Які кристалічні ґратки  в цієї сполуки?
А  атомні          Б  йонні         В  металічні         Г  молекулярні
17. На рисунку схематично зображено хімічні звязки у молекулах води та звязки між ними. Який тип хімічного зв’язку позначений пунктирними лініями?
А  йонний                  Б  ковалентний полярний         
В  водневий               Г  ковалентний неполярний
8. Укажіть модель молекули леткої сполуки елемента № 17 з Гідрогеном
1
9. Безбарвні прозорі кристали речовини плавляться за температури близько 800 оС. Речовина не має запаху, її розплав і водний розчин проводять електричний струм. Які кристалічні гратки в цієї сполуки?
А  атомні        Б  йонні        В  металічні        Г  молекулярні
10. Скільки спільних електронних пар у молекулі речовини, хімічна формула якої HCl
А  1          Б  2          В  3          Г  4
11. На якій схемі зображено перекривання електронних хмар атомів у молекулі гідроген хлориду?
А
1
Б
 2
В
3
Г
 4
12. Який тип хімічного зв’язківку в сполуці Гідрогену з Сульфуром?
А  ковалентний полярний;        
Б  ковалентний неполярний;
В  йонний;                                
 Г металічний.
13. Розташуйте речовини за зменшенням температури кипіння
А  кисень        Б  амоніак        В  вода        Г  ртуть
14. Розташуйте речовини та йони за зменшенням ступенів окиснення Нітрогену в них
А  NO3          Б  NO2          В  NH3          Г  N2
15. Розташуйте речовини та йони за збільшенням ступенів окиснення в них Сульфуру
А  SO42‒           Б  SO32          В  Na2S          Г  S

test-tube-waving-10926401

Відповіді ви можете перевірити тут