Тест “Хімічний зв’язок” (2)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

33819298-Иллюстрация-располагает-мальчик,-глядя-на-его-испытан�
.
1.  Хімічний зв’язок у молекулі гідроген хлориду (хлороводню) утворюється за рахунок перекривання
А  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Хлору
Б  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3р-орбіталі атома Хлору
В  1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Хлору
Г  1s-орбіталі атома Гідрогену та 2р-орбіталі атома Хлору
2. Визначте тип хімічного зв’язку в молекулі сполуки, утвореної хімічними елементами з порядковими номерами 11 і 17
А  ковалентний полярний                  Б  йонний
В  ковалентний неполярний              Г  водневий
3.  Хімічним елементом із найвищим ступенем окиснення в бінарній сполуці з Нітрогеном є
А  Гідроген         Б  Літій        
В  Алюміній           Г  Кальцій
4. Максимальну ступінь окиснення проявляє хімічний елемент Карбон у сполуці
А  Na2CO3               Б  CH4              В  Al4C3                     Г  CO
5. Визначте тип кристалічної ґратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння
А  металічна       Б  йонна        
В  атомна              Г  молекулярна
6. Із поданих в таблиці характеристик сполук визначте, в якій із них водневий зв’язок найміцніший
 
Речовина
t плавлення, °С
t кипіння, °С
А
H2O
0
100
Б
H2S
– 85,5
– 60,4
В
D2O
3,8
101,8
Г
H2
– 259,1
– 252,6

7. Найбільша полярність хімічного зв’язку в молекулах
А водню     Б гідрогенсульфіду     
В хлору     Г гідрогенхлориду
8. Процес окиснення − це
А  Ва+2 → Ва0             Б  S0 → S+4         
В  Сl20 → 2Cl–             Г  О20 → 2О–2
9. Визначте рядок, який містить лише назви речовин молекулярної будови
А  вапняк, кухонна сіль, залізо
Б  мідний купорос, вода, мармур
В  цукор, кисень, метан
Г  золото, етанол, карналіт
10.  Визначте тип хімічного зв’язку в речовині, утвореній елементами з порядковими номерами 19 і 35
А  ковалентний полярний        Б  йонний
В  ковалентний неполярний    В  металічний
11. Хімічний зв’язок в молекулі гідроген броміду утворено за рахунок перекривання
А  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Брому
Б  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3p-орбіталі атома Брому
В  1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Брому
Г  1s-орбіталі атома Гідрогену та 4p-орбіталі атома Брому
12. Визначте елементи, між атомами яких можливе утворення хімічного зв’язку відповідно до схеми:
Рисунок1
А  Гідроген і Оксиген          Б  Гідроген і Флуор
В  Літій і Оксиген                Г  Літій і Гідроген
13. Кристалічною ґраткою речовин: сірки, йоду, карбон(ІV) оксиду є
А  металічна       Б  йонна        В  молекулярна       Г  атомна
14. На якій схемі зображено перекривання електронних хмар атомів у молекулі гідроген броміду?
Рисунок1
15. Укажіть тип хімічного зв’язку в сполуці Кальцію з Бромом
А  йонний             Б  ковалентний неполярний
Б  металічний     В  ковалентний полярний
16. Укажіть з-поміж чотирьох хімічних елементів той, ступінь окиснення якого в бінарній сполуці з Бромом вищий за ступені окиснення інших
А  Алюміній     Б  Гідроген     В  Кальцій     Г  Літій
17. Бінарну сполуку Силіцію з Карбоном – дуже міцний і твердий матеріал карборунд – використовують для шліфування та гранування дорогоцінного каміння. Які кристалічні ґратки в цієї речовині?
А  атомні       Б  йонні      В  металічні       Г  молекулярні
18. Розташуйте сполуки в порядку зменшення полярності хімічного зв’язку
А  CH4          Б  Н2S        В  NH3          Г  LiH
19. Складіть схему розподілу електронів на орбіталях катіону Хрому(3+). У відповіді вкажіть число енергетичних комірок, заповнених спареними електронами. 
test-tube-waving-10926401Відповіді ви можете подивитись тут