Тест “Хімічна реакція”

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2010 років

29471434-

.
1. Позначте схему реакції заміщення
А  Н2О2→ Н2О + О2…………..Б  Н2О2 + Cl2 → НCl + О2
В  Н2О + CaO → Ca(OH)2…..Г  KОH + HNO3 → KNO3 + H2O
2. У реакції з якою речовиною Гідроген є окисником
А   киснем……Б   бромом……В   кальцієм……Г   сіркою
3. Запис напівсхем реакцій заміщення та приєднання що міститься в одному рядку
А  C7H14 + H2 →   і  C3H6 + Cl2
Б  СH3COOK + HCl →  і  C5H10 + Cl2
В  HCl + Mg →   і  HCl + MgO→
Г  C2H6 + Cl2 →   і  C2H4 + Cl2
4. Запис напівсхем тільки реакцій обміну міститься у рядку
А  C6H5OH + К →  і  Mg + N2
Б  CH4 + Br2 →  і  H2O2
В  CuO + HNO3 →  і  Na2S + HCl →
Г  NH3 + HCl →  і  Zn + CuSO4
5. Під час отруєння чадним газом потерпілого потрібно вивести на свіже повітря для знешкодження отруйної дії цієї речовини. Реакція відбувається за схемою 
HHbO2 + СО↔HHbСO + О2. 
Визначте за принципом Ле Шател’є, в сторону якого хімічного процесу зміститься хімічна рівновага при збільшенні концентрації кисню.
А   одночасно у двох напрямках         
Б   оборотного            
В   не зміститься взагалі                      
Г   прямого
6. Визначте один з продуктів електролізу розплаву сполуки натрій хлориду
А  гідроген хлорид       Б  хлор      
 В  кисень                           Г  водень
7. Визначте напівсхему реакції, у якій сірка – відновник
А  S+Fe →         Б  S+Mg →          
 В  S+H2 →          Г  S+O2
8. Як потрібно змінити концентрацію амоній хлориду в реакції з натрій гідроксидом, щоб змістити хімічну рівновагу в бік утворення амоніаку (в закритій посудині)?
А  зменшити
Б  збільшити
В  спочатку збільшити, потім зменшити
Г  спочатку зменшити, потім збільшити
9. Хімічна реакція між калій гідроксидом і нітратною кислотою відноситься до типу
А  обміну                 Б  сполучення          
 В  розкладу           Г  заміщення
10. Визначте напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником
А  Fe2O3 + Н2 →        Б  FeО + СO →  
В  Fe + Cl2 →               Г  Fe(OH)2 + HCl →
11. Збільшення тиску в системі спричинить підвищення виходу продукту в реакції
А  2H2O(г.) ↔ 2H2(г.) + O2 (г.)           
Б  CaCO3 (тв.) ↔ CaO(тв.) +CO2(г.)
В  N2 (г.) + 3H2 (г.) ↔ 2 NH3(г.)         
Г  CO(г.) + H2O(г.) ↔ CO2(г.) + H2(г.)
12. Визначте рівняння окисно-відновної реакції
А  Na2SO4 ∙ 10H2O = Na2SO4 + 10H2O
Б  MgCO3 ∙ CaCO3 = MgO + CaO + 2CO2
В  MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O
Г  MnO + 2HCl = MnCl2 + H2O
13. Розгляньте малюнок і визначте тип реакції, що відбувається під час нагрівання мідного купоросу

Рисунок1

А  обміну      Б  заміщення      В  розкладу      Г  сполучення
 14. Визначте зміну умови, яка приведе до зсуву рівноваги у бік продуктів у реакції
N2(г) + 3H2(г)⇄2NH3(г), ∆H= –92,4 кДж
А  збільшення температури
Б  збільшення тиску
В  збільшення концентрації амоніаку
Г  застосування каталізатора
15. Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їхніми типами
Рівняння реакції
1  CuO+2HCl=CuCl2+H2O
2  2Na+2H2O=2NaOH+H2
3  Li2O+SO3=Li2SO4
4  C18H38=C9H18+ C9H20
Тип реакції
А  Заміщення
Б  Сполучення
В  Обміну
Г  Розкладу
Д  Дегідратація
16. Обчисліть суму індексів катіону та аніону нерозчинного продукту реакції йонного обміну між кальцій нітратом та калій ортофосфатом.
17. Знешкодження отруйної дії білого фосфору купрум(ІІ) сульфатом відбувається за рівнянням хімічної реакції:
P + CuSO4 + H2O = H3PO4 + Cu + H2SO4 .
 Складіть електронний баланс окисно-відновного процесу. У відповіді вкажіть коефіцієнт біля формули сполуки, що є окисником.
18. Визначте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції
Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4→Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.
Обчисліть суму коефіцієнтів.
19. Для одержання цинк оксиду, що входить до складу цинкового білила, спалюють цинковивий пил у струмені кисню. Обчисліть тепловий ефект (кДж) хімічної реакції, якщо відомо, що під час згоряння цинку масою 6,5 г виділяється 34,9 кДж теплоти..
test-tube-waving-10926401Відповіді Ви можете подивитись тут