Тест “«Теоретичні основи органічної хімії»”

1. Визначте клас органічних сполук, до якого можна віднести бутанол:

А  алкани……Б  спирти……В  альдегіди……Г  алкени

2. Визначте ознаки, що характерні для сполук, що належать до одного гомологічного ряду

1  різна будова

2  подібна будова

3  однаковий якісний склад

4  подібні властивості

5  відрізняються на групу (─СН2─)

6 однаковий кількісний склад

Варіанти відповіді:
А 2, 4, 5     Б 1, 3, 4     В 2, 5, 6       Г 1, 3, 6

3. Укажіть речовину, що вступає в реакцію приєднання

А  пропанол……Б  етен……В  метан……Г  етанол

4. Укажіть органічні речовини

А  NaHСО3; Ca(HСО3)2; H2СО3                  Б  CН4; НСООН; CН3Cl

В  CO2; NH3; H2S                                     Г  НCl; C; CН3OH

5. Які твердження щодо членів одного гомологічного ряду правильні?

1  група атомів СН2 – це гомологічна різниця

2  гомологи мають однаковий кількісний склад

3  гомологи мають однаковий якісний склад

4  гомологи мають однакові температури кипіння

Варіанти відповіді:

А  1, 2                  Б  1, 3                        В  1, 4                        Г  2, 3

6. Укажіть формулу алкану

А  С6Н6              Б  С5Н8                    В  С5Н10                   Г  С5Н12

7. Проаналізуйте твердження щодо гомологічного ряду й укажіть правильні

І. Група атомів СН3 – це гомологічна різниця

ІІ. Гомологи мають однаковий якісний склад

А  правильне тільки І

Б  правильне тільки ІІ

В  обидва правильні

Г  обидва неправильні

8. Елемент,  що  входить  до  складу  всіх  органічних  сполук, – це

А  Карбон      Б  Оксиген      В  Нітроген      Г  Сульфур

9. Укажіть третинний атом Карбону

4

10. Яка загальна формула алканів?

А  CnHn        Б  C2nHn        В  CnH2n+2        Г  CnHn–2

11. Укажіть хімічну формулу органічної сполуки

А  СО2          Б  Na2CO3          В  NaHCO3          Г  CH4

12. Установіть відповідність між структурними формулами речовин і префіксами в їхніх назвах.

ув

Префікс

А  н-

Б  цис-

В  транс-

Г  цикло

Д  ізо

13. Запишіть локанти без розділових знаків послідовно, як вони розташовані за номенклатурою ІЮПАК, у назві речовини, структурна формула якої

Рисунок1

14. Молекули ментолу “освіжувача подиху” більш як в 5 разів важчі за повітря і складаються з атомів трьох елементів: Гідрогену, Карбону і Оксигену.  Масова частка перших двох елементів становить 12,8% та 76,9% відповідно. Виведіть молекулярну формулу ментолу. У відповіді вкажіть кількість атомів в молекулі.

 

test-tube-waving-10926401Відповіді ви можете побачити тут