Тест “Суміші речовин. Розчини”(3)

smiling-conical-laboratory-chemical-flasks-vector-illustrations-45349849Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2014 років
.
1. Що спостерігатиме учень, який до розбавленого водного розчину калій гідроксиду, підфарбованого фенолфталеїном, поступово добавлятиме хлоридну кислоту?
А  утворення осаду, що через деякий час розчиниться
Б  утворення осаду
В  знебарвлення розчину і утворення осаду
Г  знебарвлення розчину
2. Укажіть кількість речовини (моль) катіонів, що утворилися внаслідок електролітичної дисоціації в розбавленому водному розчині натрій сульфату кількістю речовини 3 моль
А  2                   Б  3             В  6             Г  9
3. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні
І. Розчинність газів у воді зростає внаслідок підвищення тиску.
ІІ. Розчинність газів у воді зменшується внаслідок підвищення температури.
А  правильне лише І           Б  правильне лише ІІ
В  обидва правильні           Г  обидва неправильні
4. Між якими речовинами відбудеться реакція у водному розчині?
А  FeCl3 і NaNO3                         Б  Na2SO4 і Ba(NO3)2
В  KCl і Ca(NO3)2                         Г KNO3 і Ca(OH)2
5. Укажіть хімічну формулу глауберової солі
А  MgSO4 ∙ 7H2O                      Б  Na2SO4 ∙ 10H2O
В  Na2CO3 ∙ 10H2O                   Г  CaSO4 ∙ 2H2O
6. Між якими речовинами реакція у водному розчині не відбувається?
А  FeCl2 і NaOH                      Б  Na2S і HCl
В  K2SO4 і H3PO4                         Г  AgNO3 і KCl
7. Запишіть скорочене йонне рівняння реакції, що відбувається у водному розчині між барій гідроксидом  і натрій карбонатом. Укажіть суму коефіцієнтів у його лівій частині
А  2        Б  3          В  4          Г  5
8. Слабким електролітом є
А  барій гідроксид        Б  барій хлорид       
В  гідроген хлорид        Г гідроген сульфід
9. Укажіть речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену.
1. сульфітна кислота 
2. гідроген хлорид
3. калій сульфат і амоніак
5. продукт гідратації сульфур(VІ) оксиду
6. твердий продукт термічного розкладання калій нітрату
Варіанти відповіді:
А  1, 2, 5          Б  1, 4, 5          В  2, З, 6          Г  3, 4, 6
10. Речовини, реакція між якими у водному розчині описується скороченим йонним рівнянням H++OH=H2O – це
А  амоній хлорид і калій гідроксид;
Б  натрій гідроксид і нітратна кислота;
В  кальцій оксид і хлоридна кислота;
Г  алюміній гідроксид і калій гідроксид.
11. Запишіть скорочене йонне рівняння реакції, що відбувається у водному розчині між аргентум(І) нітратом і натрій ортофосфатом. Укажіть суму коефіцієнтів у його лівій частині.
А  2          Б  3          В  4          Г  5
12. На рисунку схематично зображено дослід «хімічний фонтан»: якщо 1.gifуколбу, заповнену газом (1) ввести кілька крапель води (2), то підфарбована універсальним індикатором вода (3) стрімко почне надходити у колбу, утворивши фонтан рідини (4), що має інший колір, ніж рідина (3). Яке твердження щодо речовин, використаних у цьому досліді, є правильним?
А  у колбі міститься добре розчинний у воді газ
Б  у колбі міститься нерозчинний у воді газ
В  молекули газу неполярні
Г  молекули води полярні
13. На рисунках 1 і 2 схематично позначено електролітичну дисоціацію сильних кислот у 1.gifводному розчині. Яке твердження є правильним?
.

А  на рисунку 1 зображено дисоціацію двохосновної кислоти,     позначено катіони Гідрогену 1.gif

.
Б  на рисунку 1 зображено дисоціацію одноосновної кислоти,     позначено катіони Гідрогену1.gif
.
В  на рисунку 2 зображено дисоціацію двохосновної кислоти,     позначено аніони 1.gifкислотних залишків
.
Г  на рисунку 2 зображено дисоціацію одноосновної кислоти,     позначено аніони 1.gifкислотних залишків
14. Oбчисліть об’ємну частку (%) хлору в суміші, що складається з хлору об’ємом 2,5 л і кисню об’ємом 7,5 л.
15. Обчисліть об’єм (мл) води для виготовлення розчину масою 200 г із масовою часткою натрій нітрату 0,25.
16. Обчисліть об’єм (мл) води для виготовлення розчину масою 400 г із масовою часткою сахарози 0,1.
17. Укажіть масу (г) сахарози у її водному розчині масою 400 г з масовою часткою сахарози 20 %.
18. Обчисліть середню молярну масу суміші аргону і неону, у якій об`ємна частка аргону 60 %.
 test-tube-waving-10926401Правильні відповіді Ви можете подивитись тут