Тест “Суміші речовин. Розчини”

 Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

35107661-

.
1. Поясніть, чому натрій хлорид розчинний у воді, але погано розчинний у толуені
А  Натрій хлорид і вода є неполярними речовинами, проте толуен є полярним розчинником
Б  Натрій хлорид і вода є полярними речовинами, проте толуен є неполярним розчинником
В  Натрій хлорид утворює стійку хімічну речовину з водою, проте з толуеном хімічно не взаємодіє
Г  Натрій хлорид зазнає незначного гідролізу у водному середовищі, але не зазнає гідролізу у толуені
2.  Укажіть хімічну формулу сильного електроліту
А  H2SO4……Б  H2SO3……В  Cu(OH)2……Г  H2CO3
3. Укажіть хімічну формулу слабкого електроліту
А  H2CO3……Б  NaOH……В  H2SO4……Г  KOH
4. Визначте подані пари йонів, які не можуть знаходитись одночасно в розчині 
А  Na+ i SO42–……Б  Ba2+ i PO43–……В  Na+ i Cl…….Г  K+ i OH
5. Укажіть схему реакції йонного обміну у водному розчині, під час якої утворюється осад
А  AgNO3 + KCl →……..Б  NaNO3 + KCl →
В  H2SO42CO3 ……Г  H3PO4 + KOH →
6. Електроліт – це
А   сахароза……Б   бензин……В   гліцерол (гліцерин)……Г   калій ацетат
7. Скороченим йонним рівнянням реакції обміну між алюміній нітратом і калій ортофосфатом є
А  Аl3+ + РО43− = АlРO4…………………………..Б  Аl3+ + К3РО4 = 3К+ +АlРО4
В  Al(NO3)3 + РО43− = AlPO4 + 3NO3……Г  Аl3+ + 3NO3 = Al(NO3)3
8. Визначте поняття «кислота» з точки зору теорії електролітичної дисоціації
А  кислота – це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони Гідрогену та гідроксид-аніони
Б  кислота – це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони одного типу – катіони Гідрогену
В  кислота – це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони металу та гідроксид-аніони
Г  кислота – це електроліт, який не утворює під час електролітичної дисоціації гідроксид-аніони
9. Визначте речовини,  що у водних розчинах взаємодіють за рівнянням реакції у скороченому йонному вигляді
Вa2+ + SO42– = ВaSO4↓
А  барій хлорид і кальцій сульфіт          
Б  барій нітрат і сульфур(IV) оксид
В  барій гідроксид і калій сульфат
Г  барій хлорид і калій сульфід
10. Визначте чинник, що сприяє зменшенню швидкості реакції між цинком і хлоридною кислотою
А  контакт цинку з міддю      Б  подрібнення цинку
В  охолодження реагентів     Г  збільшення концентрації кислоти
11. Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші кухонної солі, залізних ошурок і річкового піску
А випарювання……Б фільтрування……
В дія магнітом…..  .Г розчинення
12. Розташуйте частинки в ряд за зменшенням їхньої масової частки в розбавленому розчині сульфатної кислоти
А  HSO4             Б H2О             В  H2SO4                Г  SO42−
13. Обчисліть кількість речовини води, яка потрібна для приготування розчину калій сульфату масою 540 г з масовою часткою розчиненої речовини 10 %.
14. Обчисліть молярну масу ( г/моль) залізного купоросу.
15. Визначте масу розчину (г) з масовою часткою 50% ортофосфатної кислоти, який потрібно додати до розчину масою 200 г з масовою часткою 10% розчиненої ортофосфатної кислоти, щоб отримати розчин з масовою часткою 30%.
 test-tube-waving-10926401Правильні відповіді Ви можете подивитись тут