Тест “Спирти та феноли”

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років
21856230-3d-белых-людей.-Студент-в-классе,-сидя-за-столом-с-ноутбу
.
1. Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої утвориться етанол
А  C2H6+Br2→;Б  C2H5OH + HBr→;В  C2H4+H2O→;Г  C2H2+H2O→.
 2. Укажіть за номенклатурою IUPAC назву речовини, формула якої
43А  1,1,2-триметилпропан-1-ол;….Б  1,1-диметил-2-метилпропан-1-ол;
В  2,2,3-триметилбутан-2-ол;..  ..Г  2,3-диметилбутан-2-ол.
3. Вкажіть формулу багатоатомного спирту 
44
4. Вкажіть  органічну сполуку, що взаємодіє із хлоридною кислотою
А  2-метилпропан-2-ол;….Б  пропаналь;….
В  пропанова кислота;… .Г  фенол.
5. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень
CH4 →X → CH3OH
А дихлорометан;..  ..Б хлорометан;….
В трихлорометан;…..Г тетрахлорометан.
6. До якої групи органічних сполук належить речовина, якщо під час її взаємодії з металічним натрієм виділяється водень, а під час реакції з гідроген йодидом – утворюється йод алкан?
А  алкени;….Б  карбонові кислоти;….В  спирти;….Г  феноли.
7. Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини.
А  тринітрат целюлози;             Б  нітрометан;
В  тринітрат гліцеролу ;            Г  амінооцтова кислота.
8. Укажіть послідовність типів хімічних реакцій, що відповідають перетворенням 1 і 2 за схемою
СН3─СН2Cl  →  СН3─ СН2─ОН  →  СН2= СН2
А  гідроліз, гідрування;……… ….Б  гідроліз, дегідратація;
В  дегідратація, гідрування;…..Г  дегідрування, гідроліз.
9.  Укажіть хімічну формулу речовини, водний розчин якої використовують для проведення якісної реакції на фенол, що супроводжується утворенням білого осаду.
А  Br2;…..Б  CuSO4;…..В  FeCl3;…..Г CO2.
10. Укажіть структурну формулу третинного спирту.
40
 11.Який спирт добувають гідролізом жирів?
А  гліцерол;….Б  етанол;….В  пропан-1-ол;….Г  пропан-2-ол.
12. Унаслідок внутрішньомолекулярної дегідратації етанолу утворюється
А  етен;….Б  етин;….В етер;….Г  естер.
13. Між якими речовинами відбувається реакція приєднання?
А  СН4 і Cl2;….Б  C6H6 і H2;….В  C2H6 і O2;….Г  C2H5OH і Na.
14. Вода змішується з етанолом без обмежень, але не змішується із бензеном, тому що…
А   Вода, етанол і бензен мають неполярні молекули.
Б   Вода й етанол мають полярні молекули, бензен – неполярний розчинник.
В   Вода й етанол мають неполярні молекули, бензен – полярний розчинник.
Г   Вода є неполярною речовиною, а етанол і бензен мають полярні молекули.
 15. Фенол реагує з
А  калій гідрогенкарбонатом;….Б  натрій гідроксидом;
В  калій сульфатом;………………Г  гідроген хлоридом.
16. У пробірку з етанолом занурили розжарену мідну спіраль. Укажіть формулу речовини, яка утворилася внаслідок цього.
А  СО2;….Б  С2Н4;….В СН─ О ─ СН3;….Г  СН─ СНО.
17. Позначте ознаку перебігу реакції, що дозволяє відрізнити насичені  багатоатомні спирти від насичених одноатомних спиртів
А  утворення синього розчину в реакції з купрум(ІІ) гідроксидом;
Б  утворення „срібного дзеркала” в реакції з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду;
В  знебарвлення  бромної води;
Г  знебарвлення розчину калій перманганату.
18. У Вашому розпорядженні є пробірка, пробіркотримач, нагрівний прилад,    вода, побутові та лікарські засоби. Позначте препарати, за допомогою  яких можна провести якісну реакцію (мінімум стадій) на багатоатомний   спирт
 А   “Лізоформ”: формаліну 40 частин, мила калійного 40 частин, спирту етилового 20 частин; мікродобриво, засіб захисту рослин “Мідний   купорос”;
Б   “Альмагель”: 5 мл суспензії містять 0,3 г алюміній гідроксиду, 0,1 г  магній гідроксиду, 0,8 г сорбіту;
В   Оцет 9 %-ий;  сода, спирту етилового 95 % -ого – 25 мл;
Г   “Кріт”: натрій гідроксид; мікродобриво, засіб захисту рослин “Мідний  купорос”; “Гліцерин”: розчин для зовнішнього застосування 85 %-ий   по 25 г у флаконах.
19. Установіть відповідність між природою та формулою спирту
42
20. Установіть відповідність між назвою органічної речовини та галуззю її використання
1 бензен…………………………….А виробництво пластмас
2 гліцерол (гліцерин)…….. .Б консервант у харчовій промисловості
3 метан……………………………..В пальне в побуті та промисловості
4 фенол…………………………….Г парфумерія і фармація
…………………………………….. …Д розчинник
21. Установіть послідовність утворення проміжних продуктів під час перетворення метану на фенол.
А  хлоробензен;….Б  метан;….В  етин;….Г  бензен.
22. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на ароматичний вуглеводень.
А  C2H5OH;….Б  C2H4;….В  C6H6;….Г  C2H2.
23. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу 2,4,6-трибромофенолу:
А  ацетилен;….Б  бензен;….В  фенол;….Г  хлоробензен.
24. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень неорганічної речовини на спирт.
   41
 
25. Визначте суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції фенолу з натрієм.
26. Запишіть локанти без розділових знаків послідовно, як вони розташовані за номенклатурою ІЮПАК, у назві речовини, структурна формула якої
39
27. Для проведення реакції взято насичений одноатомний спирт масою 92 г і натрій у надлишку.  Унаслідок реакції виділився газ об’ємом 22,4 л (н.у.). Визначте молекулярну формулу спирту. Укажіть число атомів Гідрогену в його молекулі.
test-tube-waving-10926401Відповіді Ви можете подивитись тут