Тест “Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома.”

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2013-2014 років

829854

1. Скільки електронів в атомі Оксигену?
А  2..  …Б  6..  …В  8..  …Г  16
2. У якому рядку найбільше неметалічних елементів?
А  Al, Au, As..  …Б  N, Na, Ni
В  C, Cs, Cr…  ….Г  S, Se, Sc
3. Укажіть порядковий номер хімічного елемента Е, який належить до ІІІ періоду періодичної системи й утворює летку сполуку з Гідрогеном складу ЕН3.
А  5…  ..Б  7..  …В  13…  ..Г  15
4. У якій групі періодичної системи (коротка форма) містяться  лише металічні елементи?
А  ІІ…  ..Б  ІV..  …В  V..  …Г 
5. У періодичній системі хімічних елементів Карбон і Титан належать до
А  одного періоду
Б  однієї підгрупи
В  однієї групи, але різних підгруп
Г   одного періоду, але різних груп
6. Флуор, Хлор, Бром належать до
А  f-елементів…  ….Б  d-елементів
В  p-елементів…  …Г   s-елементів
7. Скільки нейтронів і електронів у нукліді 37Cl?
 
нейтронів
електронів
А
17
17
Б
17
20
В
20
17
Г
20
37
8. Укажіть протонне число хімічного елемента, розташованого в 4-му періоді, VIІ групи, головній підгрупі Періодичної системи Д. І. Менделєєва.
А  17…  ..Б  25…  ..В  26..  …Г  35
9. Як розташовані хімічні елементи в періодичній системі Д. І. Менделєєва?
А  кожний період закінчується металічним елементом
Б  кожний період починається неметалічним елементом
В  головні підгрупи містять лише неметалічні елементи
Г  побічні підгрупи містять лише металічні елементи
10. Нукліди Оксигену 16O та 18O
А  містять різне число електронів
Б  мають однакові нуклонні числа
В  містять різне число нейтронів
Г  відрізняються зарядом ядер
11. Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 6 електронів.
А    32…  ..Б    16…  ..В    12…  ..Г    6
12. Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента, хімічна формула вищого оксиду якого ЕO3.
А  1s22s22p63s1………  …Б  1s22s22p63s23p1
В  1s22s22p63s23p4…  …Г  1s22s22p63s23p64s2
13. Як змінюється склад електронної оболонки атомів хімічних елементів 3-го періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва зі зростанням протонного числа?
А  збільшується число енергетичних рівнів
Б  зменшується число енергетичних рівнів
В зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні
Г  збільшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні
14. Укажіть символи хімічних елементів однієї підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва.
А   K, Cu, Rb..  ….Б   Si, Ge, Pb
В   Si, P, Cl…..  ….Г   K, Ca, Ga
15. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів атомів.
 А    Аl..  …Б    Si.  ….В    С…  ..Г    N.
test-tube-waving-10926401Відповіді ви можете перевірити тут