Тест “Періодична система хімічних елементів. Будова атома”(3)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

1075261-Stumped-School-Boy-Taking-An-Exam-Test-Poster-Art-Print

.
1. Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони
А  6               Б   20               В   13               Г   16
2. Визначте число нейтронів в ядрі атома 80Вr
А   45            Б   44                В   43              Г   42
3. Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу ЕО2
А   1s22s2                 Б   1s22s22p1        
В   1s22s22p2         Г   1s22s22p3
4. Визначте протонне число хімічного елемента за такими даними: знаходиться в ІV групі періодичної системи хімічних елементів, відносна молекулярна маса (формульна маса) його вищого оксиду дорівнює 80
А   22             Б   23                 В   32                 Г   40
5. Який рядок утворений символами хімічних елементів однієї групи й однієї підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва?
А   S, O, Cr              Б   S, Se, Cr          
В   Cr, Se, Mo        Г   S, O, Te
6. Яка зміна основних закономірностей (зліва направо) спостерігається у атомів елементів малих періодів періодичної системи Д.І.Менделєєва ?
А   зменшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні
Б   валентність у вищих оксидів залишається сталою
В   посилюються металічні властивості
Г   збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні
7. Визначте елемент, один з ізотопів якого має у складі ядра 46 нейтронів при нуклонному числі 80
А  Хлор      Б  Селен      
В  Бром      Г  Ферум
8. У разі нестачі цього елемента сповільняється ріст рослин, затримується дозрівання плодів. Електронна формула зовнішнього електронного шару його атома ─… 3s23p3. Визначте рядок, у якому зазначено назву, символ, протонне число хімічного елемента.
А  Нітроген, N, 7        Б  Хлор, Cl, 17
В  Сульфур, S, 8         Г  Фосфор, P, 15
9. Продукти   згоряння   тютюну   осідають   в   легенях   і містять  незначну   кількість   радіонукліду    Полонію,     α-випромінювання якого протягом життя руйнує біологічні тканини. Визначте назву процесу, що відбувається під час розпаду радіонукліду.
А хімічний     Б біологічний     
В ядерний     Г біохімічний
10. У ряді хімічних елементів O→ S → Se → Te неметалічні властивості закономірно
А  посилюються          
Б  послаблюються
В  не змінюються          
Г  посилюються, а потім послаблюються
11. Ядро атома металічного елемента, що є складовою зеленого пігменту рослин хлорофілу, складається із
А  19 протонів і 20 нейтронів        
Б  20 протонів і 20 нейтронів
В  30 протонів і 35 нейтронів        
Г  12 протонів і 12 нейтронів
12. Визначте умовну формулу хімічної сполуки, яка утворена елементами X та Y з протонними числами 20 та 6 відповідно
А  XY          Б  XY2          В  X2Y           Г  X4Y3
13. Спільним у будові атомів хімічних елементів головної підгрупи однієї груп періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва, є
А  заряд ядра
Б  кількість електронних шарів
В  кількість електронів на зовнішньому електронному шарі
Г  відносна атомна маса
14. Визначте нуклонне число штучного нукліда Гідрогену – Тритію, якщо ядро його атома містить на один нейтрон більше ніж Дейтерій
А  1         Б  2          В            Г  4
15. Згідно з принципом найменшої енергії, електрони насамперед займають орбіталі з нижчими рівнями енергії. Визначте енергетичний підрівень з найменшим рівнем енергії
А  3d           Б  3p            В  4s             Г  4f
16. Спільним у будові атомів хімічних елементів Силіцію і Сульфуру є
А  число енергетичних рівнів
Б  відносна атомна маса
В  число протонів у ядрі
Г  число валентних електронів
17. Інертний газ із радіоактивними властивостями, що застосовують в медицині для лікування є
А  радон          Б  ксенон         
В  гелій            Г  аргон
18. Установіть відповідність між назвами мікроелементів, що містяться в лікувальних водах, та будовою зовнішніх електронних шарів їхніх атомів.
Назви мікроелементів
1  Молібден
2  Арсен
3  Манган
4  Іод
Будова зовнішнього шару атомів
А … 4s24p3
Б … 2s1
В …5s25p5
Г …4s2 3d5
Д … 5s14d5
19. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в їхніх атомах.
А  Mg              Б  Cu                   В  Ag                    Г  B
20. Розташуйте хімічні елементи у порядку зростання окисних властивостей відповідно до заданої електронної будови атомів
А  1s22s22p5      Б  1s22s22p4        
В  1s22s22p2        Г  1s22s22p3
21. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомі певного елемента вдвічі більша, ніж в атомі Кальцію. Електрони в атомі цього елемента розміщені на трьох
енергетичних рівнях. Визначивши формулу вищого оксиду цього елемента, укажіть суму індексів.
22. Відносна молекулярна маса вищого оксиду елемента V групи дорівнює 142. Визначте протонне число хімічного елемента.
test-tube-waving-10926401Відповіді ви можете переглянути тут