Тест «Основні хімічні поняття. Речовина»(2)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2014 років

1. Який запис позначає молярну масу натрію?

А   А(Na)           Б  Ar(Na)             В  m(Na)               Г  M(Na)

2. Частка від ділення середньої молярної маси повітря на молярний об’єм газів (н. у.) – це

А  густина повітря             Б  кількість речовини повітря

В  число Авогадро            Г  число молекул у повітрі об’ємом 1 л

3. Який запис позначає відносну атомну масу Магнію?

А  A(Mg)        Б  Ar(Mg)        В  m(Mg)        Г  M(Mg)

4. Скільки атомів Гідрогену міститься в трьох молекулах метану СН4?

А  3        Б         В  7        Г  12

5.  Проаналізуйте твердження й укажіть правильні

І.  Рівняння реакції міді з киснем складають на основі закону збереження маси.

ІІ. Рівняння реакції міді з киснем складають на основі закону Авогадро.

А  правильне тільки І

Б  правильне тільки ІІ

В  обидва правильні

Г  обидва неправильні

6. Скільки атомів Гідрогену позначено записом 3CO(NH2)2?

А  2          Б  4          В  6            Г  12

7. Хімічні формули води і гідроген пероксиду Н2О і Н2Овідповідно. Які з наведених далі тверджень щодо якісного і кількісного складу цих сполук правильні?

1. Вода і гідроген пероксид мають однаковий якісний і кількісний склад.

2. Вода і гідроген пероксид мають різний кількісний склад.

3. Вода і гідроген пероксид мають одну й ту саму істинну формулу.

4. Вода і гідроген пероксид мають одну й ту саму найпростішу формулу.

Варіанти відповіді:

А  1 і 3        Б  2 і 4        В  лише 2        Г  лише 4

8. Хімічна реакція відбувається за схемою

CuCl2 + Al→AlCl3+Cu.

 Укажіть суму коефіцієнтів хімічного рівняння, що відповідає цій схемі

А  4          Б  6          В  7          Г  10

9. Скільки атомів Оксигену позначено записом 2N2O5?

А  2           Б  5           В  7           Г  10

10. Істинна формула сполуки С6Н12. Яка її найпростіша формула?

А  СН        Б  СН2        В  СН3        Г  С2Н6

11. Обчисліть молярну масу (г/моль) речовини, хімічна формула якої Ca(H2PO4)2.

12. Обчисліть  об’єм  (л)  cульфур(IV)  оксиду  (н. у.) масою 320 г.

13. Обчисліть молярну масу речовини, хімічна формула якої (NH4)2HPO4.

14. Обчисліть масу (г) води, що конденсувалась з водяної пари об’ємом 44,8 л (н.у.).

15. Обчисліть об’ємну частку (%) азоту в суміші, що складається з азоту об’ємом 6 л і метану об’ємом 14 л.

16. Обчисліть масу карбон(ІV) оксиду кількістю речовини 0,5 моль.

17. Обчисліть кількість речовини води масою 72 г.

18. Яка масова частка (%) Гідрогену у метані?

19. Обчисліть відносну густину кисню за воднем.

20. Визначте масову частку (%) Оксигену у кальцій карбонаті.

21. Обчисліть відносну густину за повітрям бутану.

22. Обчисліть середню молярну масу суміші азоту і кисню, у якій об’ємна частка азоту становить 50 %.

23. Укажіть обєм (л) водню (н. у.), що виділиться внаслідок взаємодії алюмінію масою 540 г з надлишком сульфатної кислоти.

24. Яка маса (г) ферум(ІІ) сульфіду утвориться внаслідок прожарювання  суміші  порошку  заліза  масою  28  г  і сірки 24 г.

25. Унаслідок прожарювання малахіту масою 44,4 г добули купрум(ІІ) оксид масою 2,4 г, вуглекислий газ і воду. Обчисліть відносний вихід (%) купрум(ІІ) оксиду.

test-tube-waving-10926401Відповіді ви можете подивитись тут