Тест “Основні класи неорганічних сполук”(4)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2013 років
1. Укажіть кислотний оксид
А  CO2                     Б  ZnO                  B  NO                   Г   Al2O3
2. Які властивості виявляє купрум(ІІ) гідроксид?
1  за нагрівання розкладається
2  реагує із хлоридною кислотою
3  легко окиснюється
4  є сильним електролітом
А  1, 2             Б  1, 3                   В  1, 4                   Г   2, 3
3. Укажіть формулу оксиду, якому відповідає нітратна кислота
А  N2O             Б  NO                 B  N2O3                  Г  N2O5
4. Які схеми відображають амфотерні властивості речовини?
1  Al0 + H+ → Al3+ + H2
2  Al3++ OH → Al(OH)3
3  Al2О3 + H+ → Al3+ + Н 2О
4  Al2О3 + OH → AlО2 + Н2О
А  1, 2             Б  1, 3                   В  2, 3                   Г  3, 4
5. Що спостерігатиме учень, який змішав розбавлені водні розчини калій карбонату і сульфатної кислоти?
А  утворення осаду
Б  виділення газу
В  виділення газу й утворення осаду
Д  утворення осаду, що через деякий час розчиниться
6. На яких схемах відображено амфотерні властивості речовини?
1  Al0 + H+ → Al3+ + H2
2  Al3+ + OH → Al(OH)3
3  Al(OH)3 + H+ → Al3+ + H2O
4  Al(OH)3 + OH → AlO33− + H2O
Варіанти відповіді
А  1, 2        Б  1, 3        В  2, 3        Г  3, 4
7. Укажіть основний оксид
А  MgO        Б  SO2        В  N2O        Г  ZnO
8. Яка природа речовини Х у генетичному ряду
Р → Р2О5 → Х → Са3(РО4)2?
А  нерозчинна основа        Б  кислота
В  основний оксид             Г  метал
9. Яка хімічна формула вищого оксиду Нітрогену?
А  NO2        Б  N2O5        В  N2O        Г  N2O
10. Укажіть хімічну формулу нерозчинної основи
А  NаOН        Б  Fe(OH)2        В  Ba(OH)2        Г  KOH
11. Яка з кислот є одноосновною
А  НNO2        Б  H2S        В  H2SO4        Г  H3PO4
12. Укажіть хімічну формулу калій сульфіту
А  K2S        Б  KНS        В  K2SO3        Г  KНSO4
13. З якими речовинами реагує алюміній гідроксид?
А  H2SO4 і NаOН        Б  H2SO4 і NаCl
В  Na2SO4 і HCl          Г  Na2SO4 і KOН
14. Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень неметалу на кислу сіль
А  NaHSO3        Б  SO2         В  Na2SO3        Г  S
15. Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень солі на неметал
А  H2SіO3        Б  СаSіO3         В  Sі        Г  SіО2
16. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок змішування двох водних розчинів, один з яких містить магній нітрат кількістю речовини 0,5 моль, а інший – натрій карбонат масою 56 г.
17. На суміш порошків магній сульфату та магній карбонату масою 100 г, подіяли надлишком хлоридної кислоти. У результаті реакції виділився газ об’ємом 11,2 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) магній карбонату в суміші.
test-tube-waving-10926401  Відповіді ви можете подивитись тут