Тест “Неметалічні елементи та їхні сполуки”

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

21690534-3d-человек-в-классе,-экзамен-тест
.
1. Позначте назву гідратованих аніонів у розчині солі, яка є продуктом реакції літій оксиду з нітроген(V) оксидом
А  літій…..Б  нітрат…..В  нітрит…..Г  оксиген
2. Під час стояння автомобіля з працюючим двигуном у повітря потрапляє карбон(ІІ) оксид. Укажіть наслідки вдихання людиною цього газу
А      тяжкі опіки……………….. Б      тяжкі виразки
В      загибель від ядухи……   Г      повна втрата зору
3. Вкажіть назву сполуки X у поданій схемі перетворень
Н3РО4 → КН2РО4 → X → К3РО4 
А   калій ортофосфат……………… 
Б   калій гідрогенфосфат
В   калій дигідрогенфосфат……     
Г   гідроген ортофосфат
4. Вкажіть формулу речовини, водний розчин якої називають «силікатним клеєм» або «рідким склом»
А  K2[SiF6]……Б  Ca(HSiO3)3……В  Na2SiO3……Г  H2SiO3
5. Вкажіть пару речовин, що необхідні для добування амоніаку в лабораторних умовах
А   NH4Cl i HNO3……Б    NH4Cl і Са(ОН)2
В   NH4Cl і SiО2………Г    NH4Cl і Ca(NO3)2
6. Розгляньте малюнок і визначте у якій із двох пробірок
швидше спалахне тліюча скіпка, якщо перша містить пероксид гідрогену, а друга ─ суміш пероксиду гідрогену з манган(IV) оксидом?
А  у першій спалахне швидше
Б  у другій спалахне швидше
В  у першій і другій спалахне одночасно
Г  у другій спалахне пізніше, ніж у першій
 46
.7. Однією з алотропних модифікацій елемента Сульфуру є пластична, що зображена на одному з поданих малюнків

47

 

 8. Визначте речовину «Х», що відповідає схемі перетворень
СО→Х →Na2CO3
А  NaHCO3           Б  H2CO3               В  CO2                   Г  NaOH
9. Внаслідок діяльності мікроорганізмів на болоті з рослинних залишків утворюється болотний газ, якому відповідає формула
А  Н2S         Б  NН3        В  СН4         Г  СО2
10. Після грозового дощу повітря насичене речовиною,  що є алотропною модифікацією хімічного елемента
А   Фосфору       Б   Сульфуру      В   Оксигену       Г   Карбону
11.  Укажіть реактив,  за допомогою якого можна розрізнити розчини натрій сульфату і натрій карбонату, розбавлений розчин якого вживають хворі зі зниженою кислотністю шлункового соку 
А   аргентум(І) нітрат           Б   барій нітрат
В   хлоридна кислота          Г   калій гідроксид
12. Установіть відповідність між продуктами реакцій та реагентами
Продукти реакцій
1  MgSO4 + H2
2  CuSO4 + SO2 + H2O
3  CuSO4 + H2O
4  MgSO4 + H2S + H2O

 

Реагенти
А  Mg + H2SO4(конц.)
Б  Mg + H2SO4 (розб.)
В  CuO + H2SO4(розб.)
Г  Cu + H2SO4(конц.)
Д  Cu + H2 SO4(розб.)
13. Установіть послідовність перетворення калій перманганату на натрій карбонат
А  KMnO4……Б  Na2CO3……В  O2…….Г  CO2
14. Розташуйте послідовно стадії виробництва нітратної кислоти 
А   окиснення нітроген(ІІ) оксиду
Б   окиснення амоніаку
В   гідратація нітроген(ІV) оксиду
Г   взаємодія азоту з воднем
15. Розташуйте сполуки в ряд за схемою виробництва калійної селітри
А  HNO3         Б  NH3              В  NO            Г  NO2
16. Допишіть рівняння реакції та обчисліть суму коефіцієнтів у ньому
О2 + NO2 + H2O →
17. Серед запропонованих напівсхем оберіть напівсхему реакції, що відбувається в присутності каталізатора, та обчисліть кількість прийнятих електронів.
А  Mg + O2                      Б  CO + O2                      B  SO2 + O2
18. Обчисліть об’єм азоту (л)(н.у.), який необхідний для добування амоніаку об’ємом 6 л.
19. Обчисліть масу продукту реакції(г), що утворюється під час реакції водню масою 4 г та брому масою 160 г, якщо вихід від теоретично можливого становить 50%.
20. Суміш водню і гідроген хлориду об’ємом 7 л (н.у.) пропустили крізь розчин аргентум нітрату, взятий із надлишком. У результаті цієї реакції утворився осад масою 28,7 г. Обчисліть об’ємну частку водню (%) у суміші.
21. До розчину сульфатної кислоти масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 8% добавили розчин натрій гідроксиду масою 50 г з масовою часткою NaOH 12%. Обчисліть масу (г) натрій гідросульфату, виділеного з добутого розчину.
22. Визначте масу осаду (г), який утворюється під час пропускання 2,24 л (н.у.) карбон(IV) оксиду крізь розчин кальцій гідроксиду масою 7,4 г..
test-tube-waving-10926401Правильні відповіді Ви можете подивитись тут