Тест «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років
images
1. Позначте продукти згоряння амінів
А СО2, Н2О…..Б СО2, Н2О, NH3…..В СО2, Н2О, N2……Г СО2, Н2О, N
2. Виберіть сполуку, з якої синтезують анілін
А  нітробензен…..Б  нітрогліцерол…..В  фенол…..Г  етанол
3. Позначте форму існування амінокислот у нейтральному середовищі 
А  катіон…..Б  аніон…..В  молекула…..Г  біполярний йон
4. Укажіть, за допомогою якої реакції можна довести наявність пептидного зв’язку в молекулі білка
А  ксантопротеїнова…..Б  гідроліз….
В  біуретова…………………Г  реакція «срібного дзеркала»
5. Формула ароматичного аміну
А  CH3–NH2                     Б  СН3–CH2–CH2–NH2
В  CH3–NH –СН3           Г  C6H5 –NH2
6. Визначте формулу первинного аміну, відносна густина пари якого за воднем становить 15,5
А  бутиламін           Б  метиламін                
В пропіламін          Г  етиламін
7. Взаємодії білків, що містять бензенове кільце, з концентрованою нітратною кислотою з’являється забарвлення
А  синє          Б  зелене            В  жовте            Г  фіолетове
8. Укажіть назву органічної речовини, що проявляє амфотерні властивості
А   бутанол                  Б  бутанова кислота               
В  бутен                        Г   амінобутанова кислота
9.  Укажіть речовини, що здатні реагувати з аніліном
1 калій хлорид
2 аргентум(І) нітрат
3 бром
4 азот
5 нітратна кислота
6 натрій гідроксид
Варіанти відповіді:
А  1 і 5           Б  3 і 5              В  5 і 6            Г  2 і 4
10. Установіть послідовність збільшення числа атомів Карбону  в молекулах сполук
А  амінобутанова кислота……Б  фенол
В  оцтовий альдегід…………….Г  пропанол
11. Установіть генетичний ланцюжок добування амінооцтової кислоти з поданих речовин
А  етиловий спирт……Б  хлороцтова кислота
В  оцтова кислота……..Г  оцтовий альдегід
12. Установіть послідовність зростання рівня організації структури білка (від первинної до четвертинної структури)
А  білкова глобула……………..Б  α-спіраль
В  комплекс субодиниць……Г  поліпептидний ланцюг
13. Розташуйте речовини за зростанням основних властивостей
А метиламін      Б диметиламін       В амоніак         Г анілін
14. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від ацетилену до аніліну
А   С6H52         Б   С6H6            В   С2H2              Г   С6H52
15. Нітросполука містить 58,54 % С, 4,09 % Н, 26,00 % О, 11,37 % N. Складіть молекулярну формулу нітросполуки та обчисліть суму індексів у формулі.
test-tube-waving-10926401
.
Відповіді Ви можете перевірити тут