Тест “Неметалічні елементи та їхні сполуки” (2)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

15098173-Девушка-заполнения-вопросника

.
1. Укажіть формулу сполуки, що зумовлює виникнення парникового ефекту
А  CF4                 Б  CO2                 В  N2                  Г  O2
2. Хімічна формула двохосновної, слабкої кислоти, що міститься у деяких мінеральних водах України та надає їй характерного запаху,- це
А  H2SO3          Б  H2S           В  H23             Г  HCl
3. Визначте речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену:
1  сульфідна кислота
2  летка сполука Брому з Гідрогеном
3  натрій гідрогенсульфат
4  летка сполука Нітрогену з Гідрогеном
5  продукт гідратації сульфур(IV) оксиду
6  твердий продукт термічного розкладання натрій нітрату
Варіанти відповіді:
А  1,2,5              Б  1,3,5           В  2,4,5           Г  4,5,6
4. Із яких речовин у лабораторних умовах добувають кисень?
1 гідроген пероксид
2 натрій карбонат
3 калій перманганат
4 калій сульфат
5 натрій нітрат
6 карбон(IV) оксид
Варіанти відповіді:
А  1,2,3             Б  1,3,5            В  2,3,4           Г  4,5,6
5. Під час взаємодії 1 моль FeS та 2 моль HCl (конц.) виділиться газ (н.у.) об’єм якого
А  11,2 л           Б  22,4 л          В  44,8 л         Г  112 л
6. Визначте формулу речовини «Х», що відповідає схемі перетворень
Рисунок1
А  Ca(NO3)2      Б  NH4Cl      В  NO2      Г  NH3
7. За допомогою яких реактивів можна довести якісний склад сульфатної кислоти?
А  Cu і BaCl2      Б  Zn і NaCl      В  Zn і Ba(NO3)2      Г  Cu і NaCl
8. У якій сполуці Сульфур може виявляти лише окисні властивості?
А  H2SO3              Б  H2SO4           В  SO2                  Г  H2S
9. За допомогою якої речовини можна розпізнати розчини солей натрій хлориду та натрій ацетату?
А  калій нітрату             Б  арґентум нітрату
В  калій хлориду            Г  калій карбонату
10. Щогодини в північній півкулі Землі випадає 2000 тонн «кислотних дощів». За сто років вони спричиняють руйнування історичних споруд, розчиняючи на них шар мармуру товщиною 1 мм. Який оксид спричиняє утворення «кислотних дощів»?
А  карбон(ІІ) оксид           Б  натрій оксид
В  Сульфур(ІV) оксид       Г  силіцій(ІV) оксид
11. Визначте рівняння хімічної реакції, в якій Хлор виявляє властивості і відновника, і окисника
А  2KClO3 = 2KCl + 3 O2
Б  F2 + 2NaCl = Cl2 + 2 NaF
В  Cl2 + H2O = HCl + HClO
Г  NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓
12. У результаті застосування водного розчину гідроген пероксиду Н2О2 для дезінфекції ран утворюється піна із бульбашок кисню. Наслідком якого процесу є виділення кисню?
А  при 37 оС (температура крові) починається розклад пероксиду Н2О2
Б  пероксид Н2О2 каталізує розклад деяких компонентів крові
В  розчинений у крові кисень із зниженням тиску переходить в газуватий стан
Г  фермент крові пероксидаза каталізує розклад пероксиду Н2О2
13. Укажіть суму коефіцієнтів хімічного рівняння реакції термічного розкладання арґентум(І) нітрату
А  4          Б  6            В  7          Г  9
14. Укажіть тип хімічної реакції між газуватим амоніаком і гідроген бромідом
А  гідрування      Б  заміщення      В  бромування        Г  сполучення
15. Карбон(ІV) оксид добувають дією хлоридної кислоти на
А  кальцій карбід          Б  мармур
В  натрій етаноат          Г  гіпс
16. Укажіть сполуки, реакція яких з водою зумовлює утворення кислотних дощів
А  кальцій оксид, нітроген(ІV) оксид
Б  амоніак, сульфур(ІV) оксид
В  нітроген(ІV) оксид, сульфур(ІV) оксид
Г  амоніак, кальцій оксид
17. Установіть відповідність між формулами нітратів та продуктами їх термічного розкладу
Формула нітрату
1  KNO3
2  Cu(NO3)2
3  AgNO3
4  43
Продукти термічного розкладу
А  нітрит металічного елемента, кисень
Б  метал, нітроген(IV) оксид, кисень
В  оксид металічного елемента, нітроген(IV) оксид, кисень
Г  нітроген(I) оксид, вода
Д  нітроген(IІ) оксид, вода
18. Газ із різким запахом, важчий за повітря (1) під час нагрівання над каталізатором утворює летку рідину (2). Ця рідина (2), взаємодіючи з водою, утворює безбарвну кислоту (3), що є реактивом, за допомогою якого визначають у розчині катіони барію. Добуту сіль білого забарвлення (4) застосовують у медицині для рентгеноскопії шлунка.
Установіть відповідність описаних властивостей речовин їхнім назвам
Властивості речовин
1  газ із різким запахом
2  летка рідина
3  безбарвна кислота
4  сіль білого забарвлення
Назви речовин
А  сульфатна кислота
Б  сульфур(VI) оксид
В  барій сульфат
Г  водень
Д  сульфур(IV) оксид
19. Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами окисно-відновних реакцій
Вихідні речовини
1  Fe + Br2
2  Fe + HBr
3  Ag + HNO3(розб.)
4  Ag + HNO3(конц.)
Продукти реакцій
А  FeBr2
Б  FeBr3
В  FeBr2 + H2
Г  AgNO3 + NO + H2O
Д  AgNO3 + NO2 + H2O
20. Установіть відповідність між назвами речовин і продуктів їхнього термічного розкладання
Назва речовини
1  метан
2  кальцій карбонат
3  калій перманганат
4  ферум(ІІІ) гідроксид
Назва одного з продуктів її термічного розкладання
А  кальцій
Б  кисень
В  вуглець
Г  вода
Д  карбон(ІV) оксид
21. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від лужного металу до питної соди
А  Na2CO3       Б  NaOH         В  Na               Г  NaHCO3
22. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від амоніаку до солі нітратної кислоти
А  KNO3           Б  NO2              В  NO             Г  NH3
23. Установіть послідовність апаратів у технологічній схемі виробництва сульфатної кислоти
А  контактний апарат                  Б  піч для випалювання
В  поглинальна башта                Г  електрофільтр
24. Розташуйте формули за зростанням окисної здатності галогенів
 А  Cl2            Б  I2              В  Br2                        Г  F2
25. Розташуйте послідовно назви речовин, за допомогою яких можна встановити наявність в розчинах:
сульфат-йонів → хлорид-йонів → сульфід-йонів → сульфіт-йонів
А  барій хлорид          Б  хлоридна кислота
В  аргентум нітрат     Г  плюмбум нітрат
26. Розташуйте неметали за зростанням їхніх окиснювальних властивостей
А  кисень        Б  бром        В  фтор        Г  водень
27. Укажіть суму протонних чисел хімічних елементів, прості речовини яких є найпоширенішими дезінфекторами води на водопровідних станціях.
28. Суміш масою 200 г, що складалася з кальцій карбонату і кальцій нітрату, обробили надлишком хлоридної кислоти. Внаслідок цього утворився газ об’ємом 8,96 л (н.у.). обчисліть масову частку (%) кальцій нітрату у вихідній суміші.
29. Надлишком нітратної кислоти подіяли на амоніак об’ємом 5,6 л (н.у.). Під час хімічного процесу утворилася сіль амонію масою 16 г. Яку масову частку у (%) це становить від теоретично можливого виходу?
30. Водень масою 2 г вступає в хімічну реакцію із хлором масою 71 г. Визначте масу (г) гідроген хлориду, що утворився в результаті реакції.
31. Чисту сірку в промисловості можна видобути пропусканням сульфур(IV) оксиду крізь розжарений кокс. Обчисліть масу (кг) сірки, якщо сульфур(IV) оксиду використано 560 м3 (н.у.).
32. Нітроген(ІV) оксид, що утворюється у двигунах внутрішнього згоряння, є часткою отруйного смогу. Обчисліть кількість речовини нітроген(ІV) оксиду, що поглинається розчином натрій гідроксиду масою 200 г з масовою часткою натрій гідроксиду 20 % з утворенням суміші солей двох кислот. 
test-tube-waving-10926401Відповіді ви можете побачити тут