Тест “Неметаллические элементы и их соединения”(3)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2013 років

1206492-Happy-White-School-Boy-With-Glasses-Holding-Out-A-Blank-Report-Card-Poster-Art-Print

.

1. Які речовини використовують для добування гідроген хлориду в промисловості?

А  H2 і Cl2                                                              Б  NaCl(тв.) і H2SO4 (конц.)

В  NaCl(тв.) і H2SO4 (розб.)                Г  NH4Cl і NaOH

2. Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції термічного розкладання купрум(ІІ) нітрату

А  3                          Б  4                       В  7                       Г  9

3. До складу алмазу і графіту входить хімічний елемент

А  Карбон             Б  Силіцій         В  Фосфор         Г  Аргентум

4. Укажіть протонне число галогену

А  2        Б  7        В  12        Г  17

5. Під час пропускання хлору крізь водні розчини солей відбудеться взаємодія з

А  NaF і NaBr

Б  NaBr і NaI

В  Na2SO4 і K2SO4

Г  CaCl2 і Ca(NO3)2

6. Сульфур є відновником у реакції між

А  S і Fe        Б  FeS і O2        В  H2SO4 і NaOH        Г  SO3 і H2O

7. Укажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції горіння амоніаку в кисні

А  2        Б  4        В  7        Г  9

8. Хімічна реакція, одним із продуктів якої є кальцій карбонат, відбудеться внаслідок

А  пропускання карбон(ІV) оксиду крізь розчин кальцій гідрогенкарбонату

Б  кип’ятіння водного розчину кальцій гідрогенкарбонату

В  пропускання карбон(ІІ) оксиду крізь розчин кальцій гідрогенкарбонату

Г  добавляння хлоридної кислоти до кристалів кальцій гідрогенкарбонату

9. Укажіть сильну кислоту, що має різкий запах

А  H2SO3    Б  H2S       В  HCl        Г  H3PO4

10. Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції відновлення вольфрам(VІ) оксиду воднем

А  4        Б  5        В  7        Г  8

311. Розгляньте рисунок із зображенням хімічного досліду. Газ Х, що витісняє воду і збирається в посудину, – це

А  водень                      Б  кисень

В  гідроген хлорид        Г  водяна пара

12. До ферум(ІІІ) гідроксиду добавили надлишок хлоридної кислоти. Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції між цими речовинами

А  2          Б  4          В  5          Г  7

13. Який галоген за нормальних умов перебуває у твердому стані?

А  хлор        Б  йод        В  фтор        Г  бром

14. Для вибілювання соломи, вовни, шовку використовують

А  сульфатну кислоту          Б  сірководень

В  сульфур(ІV) оксид           Г  сульфур(VІ) оксид

15. У лабораторних умовах амоніак збирають витісненням повітря, враховуючи, що

А  густина амоніаку більша за густину повітря

Б  густина амоніаку менша за густину повітря

В  амоніак не розчиняється у воді

Г  амоніак має різкий запах

16. Унаслідок додавання
 хлоридної кислоти до водного розчину натрій силікату утворюється

А  драглистий осад        Б  бурий газ

В  бурий розчин             Г  чорний осад

17. Обчисліть масу (г) осаду, що утвориться внаслідок змішування двох водних розчинів, один із яких містить кальцій нітрат масою 164 г, а інший – калій карбонат кількістю речовини 1,2 моль.

18. Обчисліть масу (г) кальцій карбонату, що утвориться внаслідок взаємодії карбон(ІV) оксиду об’ємом 33,6 л з кальцій оксидом масою 28 г.

test-tube-waving-10926401Відповіді ви можете подивитись тут

.