Тест “Металічні елементи та їхні сполуки. Метали”(3)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2013 років
1. Які твердження щодо способів пом’якшення води правильні?
1 постійну твердість води усувають кип’ятінням
2 тимчасову твердість води усувають додаванням кальцій гідроксиду
3 тимчасову твердість води усувають кип’ятінням
4 постійну твердість води усувають додаванням натрій сульфату
А  1, 2             Б  1, 3                   В  1, 4                   Г  2, 3
2. Чи правильно зображено процес корозії металів на рисунках 1 і 2?корозия
А  правильно лише на рис. 1
Б  правильно лише на рис. 2
В  правильно на обох
Г  неправильно на обох
3. Укажіть хімічну формулу негашеного вапна
А  CaO          Б  Ca(OH)2                В  CaCO3                  Г  Ca(HCO3)2
4. Перетворіть запис Al + НСl →… на хімічне рівняння та вкажіть суму коефіцієнтів у ньому
А  10                   Б  12                    В  13                   Г  15
5. Який металічний елемент входить до складу гемоглобіну?
А  Na                  Б  Mg                  В  Ca                   Г  Fe
6. До натрій оксиду Na2O добавили надлишок води. Які частинки утворилися в добутому розчині?
А  Na+  та  О2−             Б  Na+, О2− та ОН
В  Na+, О2− та ОН+      Г  Na+ та ОН
7. Укажіть властивості калій гідроксиду
1  милкий на дотик
2  реагує з киснем повітря
3  амфотерний гідроксид
4  сильний електроліт
Варіанти відповіді
А  1, 2        Б  2, 3        В  1, 3        Г  1, 4
8. Наявність яких йонів зумовлює тимчасову твердість води?
А   Ca2+, Mg2+, SO42−
Б   K+, Na2+, SO42−
В   K+, Na2+, HCO3
Г   Ca2+, Mg2+, HCO3
9. У водний розчин натрій хлориду занурено цвяхи, які контактують із дротом (дослід І і ІІ). Проаналізуйте схематичні зображення цих дослідів (див. рис.) і укажіть правильне твердження.
короз
А  залізо зазнає корозії у випадку І
Б  залізо зазнає корозії у випадку ІІ
В  залізо зазнає корозії в обох випадках
Г  залізо не зазнає корозії в жодному випадку
10. Який із металів найменш активний?
А магній;
Б мідь;
В хром;
Г цинк.
11. Перетворіть запис Al + Cl2 → … на хімічне рівняння та вкажіть суму коефіцієнтів у його лівій частині
А   2        Б          В          Г   5
11. Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції розжареного заліза з водяною парою
А         Б          В   11        Г   12
12. Укажіть речовини, з якими реагує цинк гідроксид
А  HCl і NaOH         Б  KCl і NaCl         
В  HCl і NaCl          Г  KOH і KCl
13. Одним із продуктів відновлення хром(ІІІ) оксиду алюмінієм є речовина, хімічна формула якої
А  Cr                 Б  O2                 В  CrO3          Г  CrAlO3
14. Укажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції кальцію з водою
А  2                Б  3               В  4               Г  6
15. До розчину ферум(ІІІ) хлориду додали розчин натрій гідроксиду. Укажіть колір і характер осаду – одного із продуктів цієї реакції.
А  бурий драглистий
Б  бурий дрібнокристалічний
В  білий драглистий
Г  синій дрібнокристалічний
16. Розташуйте речовини за зростанням температури плавлення
А  вольфрам           Б  сірка          В  ртуть          Г  хлор
На суміш масою 20 г, що складалася з магнію та магній оксиду, подіяли надлишком хлоридної кислоти. У результаті реакції виділився газ об’ємом 5,6 л (н.у.). Обчисліть масову частку (%) магнію в суміші.