Тест “Альдегіди. Карбонові кислоти”

1. Позначте назву карбонової кислоти, для якої характерна реакція «срібного дзеркала»
А  етанова……Б  пропанова……В  метанова……Г  бутанова
2. Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот
А  СnН2nСООН………Б    CnH2n+1COOH
В   СnН2n-1CООН……Г   CnH2n+1C(O)H
3. Визначте сполуку, дегідратацією якої можна одержати етен
А  метанол            Б  глицерол          
В  етанова кислота        Г  етанол
4. Органічна сполука, що взаємодіє із хлоридною кислотою
А  2-метилпропан-2-ол           Б  пропаналь      
В  пропанова кислота            Г  фенол
5. Хімічна формула альдегіду, що використовується в медицині як антисептик
А  CH3OH       Б  CH3-CH2-COOH      В  C6H5OH          Г  HCOH
6. За допомогою якого реагенту можна визначити пропаналь
А  аміачний розчин аргентум (I) оксиду
Б  водний розчин брому
В  водний розчин натрій карбонату
Г  суміш концентрованих розчинів нітратної та сульфатної кислот
7. До якої групи органічних сполук належить речовина, якщо під час її взаємодії з металічним натрієм виділяється водень, а під час реакції з гідроген йодидом – утворюється йодалкан?
А  алкени                Б  карбонові кислоти           
В  спирти                 Г  феноли
8. Визначте речовини, із якими може взаємодіяти оцтова кислота
1  калій гідроксид
2  гідрогенхлорид
3  золото
4  натрій карбонат
5  бутанол
6  карбон (IV) оксид
Варіанти відповіді:
А  1, 2, 4      Б  2, 3, 4      В  1, 4, 5      Г  1, 3, 5
9. Нашатирний спирт − це засіб від мурашиних і бджолиних укусів, що спричиняють опіки на шкірі. Якщо ушкоджені місця змочити нашатирним спиртом, стає набагато легше. Визначте хімізм такого лікування, вказавши тип хімічної реакції.
А  розкладу      Б  нейтралізації      В  сполучення      Г  заміщення
10. Вкажіть реагент, за допомогою якого можна відрізнити мурашину кислоту від оцтової
А  натрій…….Б  аміачний розчин аргентум(І) оксиду;   
В  магній…… Г  магній оксид
11. Укажіть продукт часткового окиснення етаналю
А   карбон(ІV) оксид         Б  етанова кислота
В  етанол                              Г  етин
12. Альдегід масою 0,88 г прореагував з амоніачним розчином арґентум(І) оксиду, при цьому утворилося срібло масою 4,32 г. Укажіть назву альдегіду, що вступив в реакцію,
А  метаналь      Б  етаналь      В  пропаналь        Г  бутаналь
13. Насичену одноосновну кислоту масою 7,4 г повністю нейтралізували розчином, що містить калій гідроксид масою 5,6 г. Укажіть формулу цієї кислоти
А   НСООН                        Б  СН3СООН     
В  СН3 – СН2 – СООН      Г  СН3 – (СН2)2 – СООН 
 14. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від алкану до карбонової кислоти, що є, важливим реагентом у промисловості органічного синтезу
А  СН4             Б  С2H2            В  СН3СООН           Г  СН3СОН
 
15. Установіть генетичний ланцюжок добування метанової кислоти з поданих речовин
А метаналь……Б метан……В хлорометан……Г метанол
16. Під час взаємодії етанової(оцтової ) кислоти масою 3 г з надлишком етанолу утворився естер масою 4,18 г. Обчисліть масову частку (у %) естеру від теоретично можливого виходу.
17. Органічна кислота є причиною жаління кропиви, молекулярну формулу якої потрібно визначити. Масові частки хімічних елементів у цій сполуці складають: Карбону − 26,08%, Гідрогену − 4,35%, Оксигену − 69,56%. Обчисліть суму індексів атомів елементів у молекулярній формулі кислоти.
test-tube-waving-10926401Відповіді ви можете подивитись тут