Тест “Естери. Жири”

1. Позначте назву жиру, якому не властива реакція гідрування

А  триолеат….Б тристеарат….В триленолеат….Г трилінолеат

2. Укажіть реакцію, у результаті якої здійснюється виробництво маргарину

А   гідроліз…..Б   естерифікація……В   гідратація……Г   гідрування

3. Аромат квітів зумовлений вмістом у них

А  карбонових кислот               Б  альдегідів       

В  спиртів                                      Г  естерів

4. Тваринний жир містить у своєму складі значну кількість залишків стеаринової кислоти. Яка її формула?

А  С15Н31СООН

Б  С17Н35СООН

В  С17Н33СООН

Г  С17Н31СООН

5. Укажіть хімічну формулу органічної сполуки «Х» у схемі перетворень

Рисунок1

А  С2Н5ОН        Б  СН3СНО        В  СН3СООСН3        Г  НСООС2Н5

6. Яка хімічна формула речовини Х у схемі: жир + NaOH → мило + Х

А  С2Н4О2        Б  С2Н5ОН        В  С3Н8О3        Г  С6Н5ОН

7. Укажіть речовини, що утворюються внаслідок гідролізу естерів

А  спирти і карбонові кислоти       Б  альдегіди і алкени       

В  карбонові кислоти і алкіни        Г  етери і спирти

Установіть відповідність між назвами і формулами речовин

Назва речовин

  1  пропаналь

  2  пропан-1 ол

  3  етанова кислота

  4  етилметаноат

Формула речовин

  А  СН3СООН

  Б  НСООС2Н5

  В  СН3СН2СНО

  Г  С2Н5СООСН3

  Д  СН3СН2СН2ОН

Установіть послідовність утворення проміжних речовин під час перетворення метану на натрій ацетат

А  етиловий спирт          Б  етилен
В  ацетилен                        Г  етиловий естер оцтової кислоти

Обчисліть масу етанолу (г), яка необхідна для добування естеру оцтової кислоти масою   75 г, якщо масова частка від теоретично можливого виходу становить 80%.

Реакцією естерифікації з етанолу масою 92 г добули етилетаноат масою 132 г. Який відносний вихід естеру?