Тест “Вуглеводні”(3)

  Тест складено за матеріалами  незалежного оцінювання 2012  року

1138773-School-Girl-Taking-A-Test-Poster-Art-Print

.
1. Укажіть формулу алкену

1.gif
.
2. Укажіть хімічні формули алканів
А  СН4 і С3Н6            Б  С2Н4 і С3Н8         
В  С2Н2 і С6Н6          Г  С3Н8 і С4Н10
3. Яка формула молекули етину?
А  тетраедрична        Б  кутова        В  лінійна        Г  площинна
4. До складу бензину входять вуглеводні з числом атомів Карбону
А  2–5           Б  5–12              В  12–18            Г  20–36
5. Які гази можна зібрати в посудину витісненням води?
А  азот, гідроген хлорид, бутан
Б  амоніак, гідроген хлорид, метан
В  водень, бутан, амоніак
Г  метан, кисень, азот
6. Яку сполуку в промисловості синтезують з двох простих речовин?
А  амоніак        Б  бензен        В  кальцій оксид        Г  натрій гідроксид
7. Унаслідок пропускання етену крізь бромну воду
А  утворюється чорний осад
Б  бромна вода знебарвлюється
В  утворюється бурий осад
Г  бромна вода набуває зеленого кольору
8. Укажіть хімічну формулу продукту каталітичної гідратації ацетилену
А  СН3СН2ОН        Б  СН3СООН        В  СН3СОСН3        Г  СН3СНО
9. Гідруванням бензену добувають
А  метан        Б  етен        В  толуен        Г  циклогексан
10. Фракційна перегонка нафти грунтується на тому, що її компоненти мають
А  різні температури кипіння
Б  однакову температуру кипіння
В  малорозчинні у воді
Г  термічно нестійкі
11. Укажіть формулу алкану
А  С6Н6        Б  С8Н18        В  С2Н2       Г  С2Н4
12. Укажіть сполуку, продуктом дегідрування якої є етен
А  етан        Б  етин        В  бензен        Г  етанол
13. Гідруванням етену одержують
А  етин             Б  етан              В  метан           Г  пропан
14. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні.
І. Продуктом дегідрування бензену є циклогексан
ІІ. Бензен вступає в реакцію приєднання з хлором
А  правильне тільки І
Б  правильне тільки ІІ
В  обидва правильні
Г  обидва неправильні
15. Яке твердження щодо складу і властивостей нафти правильне?
А  нафта має сталу температуру кипіння
Б  нафта має сталу густину
В  під час нафтоперегонки вуглеводні ізомеризуються
Г  нафтова фракція – це суміш вуглеводнів
16. Укажіть первинний атом Карбону1.gif
17. Укажіть продукт каталітичної гідратації етину
А  етанол        Б  етаналь       В  етилетаноат     Г  етанова кислота
18. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні
І. Бензен знебарвлює бромну воду.
ІІ. Бензен можна добути тримеризацією етану.
А  правильне лише І                  Б  правильне лише ІІ
В  обидва правильні                  Г  обидва неправильні
19. Продуктом каталітичного бромування бензену є речовина, хімічна формула якої
А  C6H5Br           Б  C6H2Br4          В  C6H3Br3       Г  C6H6Br6
20. Укажіть послідовність типів хімічних реакцій, що відповідають перетворенням 1 і 2 за схемою
CH3– CH2– OH → CH2= CH2  → CH3– CH3.
А  дегідратація, гідрування
Б  гідратація, дегідрування
В  дегідратація, дегідрування
Г  гідратація, гідрування
21. Метан використовують як паливо, тому що
А  густина метану менша за густину повітря
Б  метан малорозчинний у воді
В  реакція повного окиснення метану екзотермічна
Г  реакція термічного розкладання метану ендотермічна
Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень алкену на циклоалкан
А  С2Н4          Б  С2Н2           В  С6Н12          Г  С6Н6
Обчисліть об’єм кисню, необхідного для повного окиснення етину об’ємом 2 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).
У газі, який утворюється унаслідок анаеробного розкладання органічних відходів на сміттєвих звалищах, об’ємна частка метану така сама, як і карбон(ІV) оксиду – 50 %. Обчисліть об’єм кисню, що витратиться під час спалювання цієї суміші об’ємом 20 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).
Бромуванням бензену масою 156 г добули бромобензен масою 251,2 г. Обчисліть вихід (%) бромобензену від теоретичного.
Продуктами повного окиснення вуглеводню є карбон(IV) оксид масою 26,4 г і вода масою 5,4 г. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 39. Укажіть число атомів Карбону в молекулі вуглеводню.
Обчисліть об’єм (л) кисню, що витратиться на повне окиснення пропену об’ємом 4 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).
Обчисліть об’єм (л) кисню, що витратиться на повне окиснення пропану об’ємом 16 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).
Продуктами повного окиснення вуглеводню є вода масою 3,6 г і карбон(ІV) оксид об’ємом 4,48 л (н.у.). Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 21. Укажіть число атомів у молекулі вуглеводню.
Укажіть масу бензену, що під дією ультрафіолетового світла прореагував із хлором об’ємом 33,6 л (н.у).