Тест “Вуглеводні”(2)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011  років

h

.
1. Укажіть формулу гомологу бутену
А  C4H10          Б  C5H12               В  C5H10           Г  C5H12O
2. Укажіть загальну формулу гомологічного ряду алканів   
А  CnH2n          Б  CnH2n+2          В  CnH2n-2        Г  CnH2n-6
3. Укажіть реагенти, з якими взаємодіють етан і ацетилен
1   хлор
2   бромна вода
3   водень
4   кисень
5   розчин KMnO4
Варіанти відповіді
А  1 і 3           Б  1 і 4             В  4 і 5            Г   2 і 3
4. Визначте вуглеводень «X», який відповідає схемі перетворень СаС2 → X → С6Н6
А  циклогексан    Б  ацетилен      В етилен         Г фенол
5. Визначте типи хімічних реакцій, що характерні для пропану
1  гідрування
2  повне окиснення
3  заміщення
4  приєднання
5  ізомеризація
6  полімеризація
Варіанти відповіді:
А  1,4             Б  2,3              В  4,5               Г  5,6
6. Які екологічні проблеми безпосередньо зумовлені видобуванням, переробкою та використанням вуглеводневої сировини?
1  парниковий ефект
2  надлишок нітратів у ґрунті
3  фотохімічний смог
4  кислотні дощі
5  ерозія берегів
6  зростання електромагнітного випромінювання
Варіанти відповіді:
А   1,2,3             Б   1,3,4               В   3,4,5             Г  4,5,6
7. Визначте структурну формулу н-гептана
Рисунок1
 8. Які хімічні реакції характеризують хімічні властивості етену?
1 полімеризація
2 естерифікація
3 приєднання
4 гідроліз
5 гідратація
6 повне окиснення
Варіанти відповіді:
А  1, 2, 3, 5      Б  2, 3, 4, 5      В  1, 2, 4, 6      Г  1, 3, 5, 6
9. Під час вивчення вуглеводнів між двома учнями виникла суперечка щодо їхніх властивостей. Перший учень зауважив, що для алканів характерною є реакція полімеризації, другий, що алкени знебарвлюють бромну воду. Чиї міркування можна вважати правильними?
А  першого учня             Б  другого учня
В  обидвох учнів             Г  обидва міркування неправильні
10. Укажіть формулу ароматичного вуглеводню 
Рисунок1
11. Укажіть формулу ізомеру гексену
Рисунок1
12. Визначте формулу вуглеводню, що відповідає загальній формулі гомологічного ряду ацетиленових вуглеводнів
А  С4Н10          Б  С4Н6          В  С4Н8          Г  С4Н4
13. Якою літерою позначено вторинний атом Карбону в структурній формулі речовини?
Рисунок1
14. Установіть відповідність між назвами вуглеводнів та їх використанням                
1 дихлорометан
2 трийодометан
3 етен 
4 вінілхлорид
А для виробництва поліетилену
Б як розчинник
В в медицині для заживання відкритих ран
Г для виробництва штучної шкіри
Д для виробництва фенолформальдегідних пластмас
15. Установіть відповідність між схемами хімічних реакцій і умовами їх перебігу
Рисунок2
16. Установіть відповідність між вуглеводнями та сферами їх використання
Вуглеводень
1  С2Н4
2  С2Н2
3  СН4
4  С6Н6
Значення
А  паливо у промисловості та побуті
Б сировина для отримання отрутохімікатів, вибухових речовин
В сировина для отримання поліетилену
Г використовується для зварювання та розрізання металів
Д використовується як конструкційний,  електроізоляційний матеріал
17. Розташуйте речовини за збільшенням відносної молекулярної  маси
А  пропан               Б  гексин             В  бутен              Г  пентин
18. Установіть послідовність типів реакцій для здійснення перетворень:
Рисунок1
А  гідрування          Б  дегідратація        
В  дегідрування       Г  тримеризація
19. Обчисліть об’єм (л) кисню, що необхідний для згоряння 12 л (н.у.) ацетилену.
20. Визначте масу (г) брому, необхідного для бромування етену об’ємом 28 л (н. у.).
21. Біогаз ─ це суміш, основними компонентами якої є метан, карбон (ІV) оксид. Обчисліть об’єм (м3) кисню (н.у.), що витрачається на спалювання біогазу об’ємом 10м3, з об’ємною часткою метану − 70% і карбон (ІV) оксиду −30%.
22. У результаті бромування метилбензену (толуену) масою 46 г добули бромотолуен масою 68,4 г. Обчисліть вихід продукту реакції (%) від теоретично можливого.
23. Обчисліть об’єм (м3) повітря ( н.у.), необхідний для спалювання 10 м природного газу, що містить 92% метану, 4% етану і 4% негорючих газів (у повітрі міститься приблизно 1/5 кисню за об’ємом). 
24.Визначте молярну масу газуватого вуглеводню, при повному згорянні одного об’єму якого в кисні (н.у.) утворюються 3 об’єми вуглекислого газу і 4 об’єми водяної пари.
test-tube-waving-10926401Відповіді ви можете подивитись тут