Тест “Вуглеводні”

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009  років

8513470-

.
1. Позначте стан гібридизації атома Карбону в алкінах
А  sp……Б  s2p……В  sp2……Г  sp3
2. Позначте назву алкену, відносна молекулярна маса якого 42
А  бутен……Б  пропен……В  пентан……Г  гексен
3. Позначте реакцію, що відбувається за правилом Марковнікова
А  СН2 = СН – СН3 + HCl……………..Б   СН2 = СН– СН = СН2 + HCl
В  СН3 – СН =  СН– СН3 + HCl……..Г   СН2 = СН2 + HCl
4. Укажіть хімічну формулу алкану
А C5H10……Б C5H12……В C5H8……Г C5H12O
5. Ізомерія алканів обумовлена
А   кількістю атомів Карбону
Б   положенням кратного зв’язку
В   будовою карбонового ланцюга
Г   взаємним впливом атомів у молекулі
6. Укажіть рядок, у якому подано лише назви алкенів
А   пропен, пентен, нонен, етен
Б   декан, пентадекан, гексадекан, криптон
В   метан, пропан, етилен, бутан
Г   гептан, гексан, нонан, етен
7. Укажіть речовину, що не взаємодіє з бензеном
А   хлор………..Б   гідроген хлорид
В   водень…….Г   нітратна кислота
8. Під час отруєння нафтопродуктами не можна споживати жири, рослинні олії, тому що вуглеводні…
А  розчиняються в жирах, затримуючись в організмі
Б  нерозчинні у воді живого організму
В  не розчиняються в жирах та у воді
Г  нерозчинні в полярних розчинниках
9. До гомологічного ряду алкенів належить вуглеводень формула якого
А  С6Н6           Б  С6Н10                  В  С6Н12                   Г  С6Н14
 10. Укажіть структурну формулу ізомеру н-гексану 
48
 .
.
11. Визначте назву продукту, який утворюється під час взаємодії метану об’ємом 56мл та хлору об’ємом 224 мл, якщо реакція відбувається при розсіяному сонячному випромінюванні, а об’єми речовин визначено за однакових умов
А  дихлорометан                         Б  тетрахлорометан
В  трихлорометан                       Г  хлорометан
12. Визначте сполуку, дегідратацією якої можна одержати етен
А  метанол       Б  глицерол        В  етанова кислота        Г  етанол
13. Установіть відповідність між вихідними сполуками та кінцевими речовинами
45
А   хлоробензен
Б   гексахлоробензен
В   гексахлоран
Г   1,2-дихлоропропан
Д   2-хлоропропан
14. Установіть послідовність утворення основних фракцій нафти
А  газойль……Б  лігроїн……В  бензин……Г  гас
15. Установіть послідовність утворення назви насиченого вуглеводню
А       пронумерувати атоми Карбону
Б       визначити найдовший карбоновий ланцюг
В       зазначити перед назвою місце замісника
Г       зазначити назву замісника
16. Установіть послідовність утворення проміжних продуктів під час перетворення метану на етен
А  етанол……Б  метан……В  етин……Г  етаналь
17. Етиленовий вуглеводень масою 1,4 г знебарвив розчин бромної води масою 200 г з масовою часткою брому 2 %. Визначить молярну масу вуглеводню.
18. Визначте число атомів Карбону в молекулі ацетиленового вуглеводню, якщо маса його 3,4 г повністю прореагувала з об’ємом водню 2,24 л (н.у.).
19. Укажіть число структурних ізомерів н-пентану за розгалуженням карбонового скелета.
test-tube-waving-10926401Відповіді ви можете перевірити тут