Тест “Вуглеводи”

Тест складено

1. Позначте вуглевод, що належить до гексоз

А  рибоза……Б  сахароза……В  глюкоза……Г  дезоксирибоза

2. Укажіть формулу глюкози

А   C12H22O11……Б   C6H12O6……В   C6H5OH……Г   C2H5OH

3. Визначте тип хімічної реакції, що відбувається під час виробництва патоки для харчової промисловості

А  частковий гідроліз……Б  дегідратація

В  етерифікація…………….Г  часткове окиснення

4. У процесі додавання водного розчину невідомої органічної речовини до свіжеотриманого купрум(II) гідроксиду одержано розчин блакитного кольору. Під час нагрівання розчину утворюється осад червоного кольору. Визначте цю органічну сполуку.

А  гліцерол                   Б  глюкоза          

В  сахароза                   Г  фруктоза

5. Крохмаль як полісахарид складається переважно із залишків

А  рибози        Б  лактози         В  α-глюкози        Г  β- глюкози

6. Кінцевими продуктами реакції окиснення глюкози в клітинах живих організмів є

А сахароза, вода                                Б карбон(ІV) оксид, вода

В етанол, карбон(ІV) оксид               Г етанол, вода

7. Відомо, що молочнокислі продукти корисні для здоров’я. Процес, що відбувається під час виробництва кефіру, це

А  бродіння     Б  полімеризація      В  гідрування       Г  гідратація

8. Речовина, що міститься в деревному димі, дозволяє виробляти копчені рибу та ковбаси, а її розчин використовується як консервант біологічних препаратів. Визначте цю речовину.

А глюкоза       Б формальдегід         В сахароза             Г фруктоза

9. Укажіть продукти повного окиснення целюлози

А  карбон(ІV) оксид, вода               Б  крохмаль, вода

В  сахароза, карбон(ІV) оксид       Г  етанол, карбон(ІV) оксид

10. Укажіть хімічну формулу речовини, водно-спиртовий розчин якої використовують для проведення якісної реакції на крохмаль

А  Br2,          Б  I2          В  CuSO4          Г  FeCl3

11. Укажіть кінцевий продукт гідролізу крохмалю

А  глікоген        Б  гліцерол        В  глюкоза        Г  етанол

12. Укажіть назву альдегідоспирту

А  сахароза        Б  целюлоза        В  крохмаль         Г  глюкоза

13.  Яку речовину добувають кислотним гідролізом целюлози?

А  С2Н5ОН         Б  НСООСН3         В  С6Н12О6           Г  С12Н22О11

14. Скільки гідроксильних груп у молекулі глюкози?

А  1        Б  3        В  5        Г  6

15.  Дисахаридом є

А  глюкоза        Б  фруктоза        В  целюлоза        Г  сахароза

16. Установіть відповідність між речовинами та реактивами для якісної реакції на них.

Речовини

1  етин

2  крохмаль

3  етаналь

4  гліцерол (гліцерин)

Реактиви для якісної реакції

А  Ag2O, NH3

Б  Cu(OH)2

В  Br2

Г  HNO3, H2SO4

Д  спиртовий розчин I2

17. За характеристикою речовини установіть її назву

Характеристика речовини

1  Речовина – солодка на смак, «виноградний цукор»

2  Тугоплавка ресовина, під час її взаємодії з водою виділяється вклика кількість теплоти

3  Речовина сильний антисептик, «карболова кислота»

4  Речовина жовтого кольору, яку використовують у виробництві сірників

Назва речовини

А  кальцій оксид

Б  фенол

В  сірка

Г  алюміній

Д  глюкоза

18. Розташуйте речовини за зростанням кількості гідроксильних груп, що входять до складу їхніх молекул

А   фенол        Б  крохмаль        В  гліцерол         Г  сорбіт

19. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень дисахариду на альдегід

А  C2H6O          Б  С2Н4O              В  С6Н12О6           Г  С12Н22О11

20. Обчисліть масу крохмалю, що утворюється в рослині в результаті асиміляції вуглекислого газу об’ємом 672 л (н.у.).

test-tube-waving-10926401Відповіді ви можете подивитись тут