Тест «Альдегіди. Карбонові кислоти»(2)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2011-2012 років
1245005-Caucasian-Boy-Peeking-To-Copy-His-Classmates-Answers-Poster-Art-Print
 .
1. Укажіть продукт гідрування етаналю
А етанова кислота        Б етан         В етанол         Г етилетаноат
2. Яка властивість притаманна метановій кислоті?
А слабша за етанову кислоту        
 Б малорозчинна у воді
В реагує з лугами                             
Г є твердою речовиною (н. у.)
3. Реакція приєднання відбувається між
А  С2Н4 і Н2        Б  СН4 і Br2
В  С2Н6 і О2        Г  СН3ОН і СН3СООН
4. Продуктом відновлення пропаналю є речовина, формула якої
спирт
5. Укажіть властивість етанової кислоти
А  слабкий електроліт      
 Б  малорозчинна у воді
В  сильна кислота               
Г  двоосновна
6. Реакція естерифікації відбувається між
А альдегідом і карбоновою кислотою
Б  двома альдегідами
В  спиртом і карбоновою кислотою
Г  двома спиртами
7. Нагріванням суміші, що складається з твердих натрій етаноату та натрій гідроксиду, добувають
А  СН4        Б  С2Н2        В  СН3ОН        Г  С2Н5ОН
8. Укажіть структурну формулу метаналюальдегид
9. Пропанова кислота
А  одноосновна насичена           
Б  двохосновна ненасичена
В  одноосновна ненасичена        
 Г  двохосновна насичена
10. Укажіть вуглеводень, окисненням якого добувають етанову кислоту у промисловості
А  бутан        Б  пропан         В  етен         Г  пропен
11. Реактивом для проведення якісної реакції на наявність альдегідної групи є речовина, хімічна формула якої
А  I2        Б  FeCl3        В  Cu(OH)2        Г  (C6H10O5)n
12. Укажіть суму коефіцієнтів рівняння реакції етанової кислоти з кальцій оксидом, продуктом якої є середня сіль
А  3         Б  4             В  5                 Г  6
13. Укажіть формулу речовини  Х  у хімічному рівнянні
1.jpg
А  СН3СООС2Н5
Б  С2Н5СООСН3
В  НСООС3Н7
Г  НСООСН(СН3) 2
14. Які речовини добувають гідролізом моногалогенопохідних алканів?
А  насичені одноатомні спирти
Б  альдегіди
В  одноосновні карбонові кислоти
Г  етери
15. Укажіть відповідність між хімічними формулами та природою речовин
2
А альдегід
Б етер
В спирт
Г естер
Д кислота
 
16. Установіть відповідність між структурними формулами речовин і класами органічних сполук
Структурна формула
1
Клас органічних сполук
А  карбонова кислота
Б  етер
В  альдегід
Г  естер
Д  спирт
17. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень алкану на альдегід
А  С2Н5ОН        Б  С2Н5Сl        В  С2Н6          Г  СН3СНО
18. Розташуйте сполуки за зростанням їхніх кислотних властивостей
А  етанова кислота              Б  етанол
В  карбонатна кислота        Г  фенол
19. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на сіль
А  етаналь        Б  етанова кислота
В  етанол          Г натрій етаноат
20. Розташуйте сполуки за зростанням їхніх температур кипіння
А  С2Н6        Б  СН3СООН          В  С2Н5ОН        Г  С4Н10
21. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень неорганічної речовини на естер
А  СН3ОН          Б  НСООСН3            В  НСООН           Г  СО
22. Розташуйте речовини за зростанням температури плавлення
А  HOCH2CH(OH)CH2OH           Б  С2Н5ОН         
В  СН3(СН2)2OH                           Г  С3Н8
test-tube-waving-10926401
.
Відповіді Ви можете переглянути тут