Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. Бутлерова.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за цією темою.

Учні повинні вміти

формулювати основні положення теорії хімічної будови;

пояснювати значення теорії хімічної будови;

висловлювати судження про роль теорії в системі наукових знань

.

Завдання для закріплення знань

1. Прочитайте § 1 (Ярошенко О. Г. Хімія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту – К.: Грамота, 2011.).

2. Дайте відповіді на питання 1-6 на с. 11.

3. Виконайте тест.

1). Яке твердження відповідає теорії О. М. Бутлерова?
А  усі речовини мають сталий якісний і кількісний склад
Б  будова речовини визначає його властивості
В  більшість органічних речовин мають молекулярну будову
Г  валентність – здатність атомів хімічних елементів утворювати певне число спільних електронних пар з іншими атомами.

2). Яке твердження не входить до теорії О. М. Бутлерова? Чи є воно правильним?
А  властивості речовин залежать від їхньої будови
Б  усі речовини мають сталий якісний і кількісний склад
В  атоми сполучаються у молекули згідно їх валентності
Г  атоми у молекулах зазнають взаємного впливу.

3). Структурні формули показують:
А  загальну кількість атомів в молекулі
Б  кількість атомів Карбону в молекулі
В  послідовність сполучення атомів в молекулі
Г  розташування атомів в просторі.

4). Ізомери
А  
речовини, що мають подібну будову і подібні хімічні властивості, але різний кількісний склад 
Б  
речовини, що мають однаковий якісний склад, але різні властивості
В  
речовини, що мають однаковий якісний і кількісний склад, але різну будову молекул і, отже, властивості
Г  
речовини, молекули яких містять однакову кількість атомів Карбону, але різну кількість атомів інших елементів.

5). Ізомери мають однакову
А  кристалічну структуру
Б  структурну формулу
В  молекулярну будову
Г  молекулярну масу.

6). Вкажіть формулу речовини, що має найнижчу температуру кипіння

алкани