Тест “Будова атома”

  1. Однакове число електронів містять частинки:

А   Са 2+ і С + 4   Б   Na + і Br В     N 0 і F Г   Ne 0 і F

  1. В ряду елементів Li → Na → K → Rb

А зменшуєтьсян вищий рівень окиснення атомів

Б зменшується число протонів в ядрах атомів

В збільшується число енергетичних рывныв в атомах

Г зменшуються радіуси атомів

  1. Хімічний зв’язок в  натрій броміді і етані відповідно

А   ковалентний полярний і металевий

Б   йонний і ковалентний полярний

У   ковалентний неполярний та йонний

Г   ковалентний полярний та йонний

  1. Ступінь окиснення +6 Хром має в сполуці

1) CrO 2) CrO2 3) Cr(OH 3 4) K2Cr2O7

  1. Молекулярну будову має

1)  барій сульфат

2)  магній хлорид

3)  сульфур(IV) оксид

4)  натрій гідрид

1.1. Два неспарених електрона на зовнішньому рівні в основному стані містить атом:

1) Магнію 2) Силіцію 3) Стронцію 4) Фосфору

2.1. У головних підгрупах періодичної системи окисна здатність атомів хімічних елементів зростає з

1) зменшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні

2) збільшенням радіуса атомів

3) збільшенням числа нейтронів в ядрі

4) зменшенням радіуса атомів

3.1. При з’єднанні атомів одного і того ж хімічного елемента утворюється зв’язок

1) ковалентний полярний

2) ковалентний неполярний

3) водневий

4) іонний

4.1. Найбільшу електронегативність має елемент

1) Mg 2) Sr 3) Ca 4) Be

5.1. Немолекулярну будову має

1) оксихінолін

2) алмаз

3) чадний газ

4) гідрохінон

1.2. Три неспарених електрони на зовнішньому рівні в основному стані містить атом:

1) Ti 2) Mg 3) Si 4) P

2.2. В ряду елементів Na → Mg → Al → Si

1) зменшується електронегативність атомів

2) збільшується число  електронів назовнішньому рівні в атомах

3) посилюються металічні властивості

4) зростають радіуси атомів

3.2. Хімічнийа зв’язок в метані і кальцій хлориді  відповідно

1) ковалентний полярнийтаі металевий

2) йонний і ковалентний полярний

3) ковалентний неполярний та йонний

4) ковалентний полярний та йонний

4.2. Найменший ступінь окиснення атом Фосфору має в сполуці

1) H3PO4 2) H3PO3 3) H3PO 2 4) H4 P2O 7

5.2. Кальцій йодид  має кристалічну решѐтку

1) атомну

2) металічну

3) йонну

4) молекулярну

1.3. Атом Карбону в збудженому стані має електронну конфігурацію

1) 1s22s12p 4

2) 1s22s12p 3

3) 1s22s22p 2

4) 1s22s22p 3

2.3. Проаналізуйте твердження про Хром. Чи є поміж них правильні?

А. На зовнішньому електронному шарі атома Хрому в основному стані знаходиться один електрон.

Б. Хром відноситься до s-елементів.

1) вірно тільки А

2) вірно тільки Б

3) вірні обидва судження

4) обидва судження невірні

3.3. Тільки ковалентні зв’язки присутні в кожній з двох сполук:

1) K2SO4 і NH4Cl

2) AsH3 і KI

3) Mg(NO3)2 і KSCN

4) C6H5NO2 і SOCl 2

4.3. Ступінь окиснення Фосфору в сполуках Na2HPO4 і P2O3 відповідно дорівнює

1) -3 і +3

2) +3 і -3

3) +2 і +5

4) +5 і +3

5.3. Атомну кристалічну ґратку в твердому стані має

1)  карбон(IV) оксид

2) силіцій(IV) оксид

3) залізо

4) водень

1.4. Яка електронна конфігурація зовнішнього рівня відповідає атому неметала?

1) 3s2

2) 2s2

3) 3s23p 1

4) 2s22p 2

2.4. У періоді зі збільшенням порядкового номера елемента збільшується

1) основні властивості гідроксидів

2) металічний характер простих речовин

3) число енергетичних рівнів атома

4) електронегативність елементів

3.4. Найбільш полярним є хімічний зв’язок в молекулі

1) HI 2) HBr 3) HCl 4) HF

4.4 У сполуках складу NF3 і CCl4 ступеня окиснення Нітрогену і Карбону дорівнюють відповідно

1) -3 і -4 2) +3 і -2 3) +3 і +4 4) +3 і +2

5.4. В якому ряду розташовані тільки речовини молекулярної будови?

1) Al, O2 , BaF2

2) NaCl, СаО, СО2

3) СО2 , лід, I2

4) Р4 , алмаз, графіт

1.5. Атом, електронна конфігурація якого 1s22s22p63s23p5 , утворює вищий оксид складу

1) ЕО3

2) Е2О3

3) Е2О7

4) Е2О5

2.5. В якому ряду прості речовини розташовані в порядку посилення їх металічних властивостей?

1) Li, Na, K, Rb

2) Ba, Sr, Ca, Mg

3) Mg, Al, Si, P

4) Li, Be, B, C

3.5. Йонний зв’язок має кожна з двох речовин:

1) NH3 і H O

2) H2 і Cl2

3) NaF і CaCl2

4) HF і BaF2

4.5. Найменш електронегативним елементом є

1) N 2) C 3) H 4) Cl

5.5. Немолекулярну будову в твердому стані має

1) алмаз 2) амоніак 3) азот 4) кисень

1.6. Два неспарених електрона на зовнішньому рівні в основному стані має атом

1) Кальцію

2) Алюмінію

3) Калію

4) Кисню

2.6. В ряду елементів Be → B → C → N

1) посилюються металічні властивості

2) зменшується число енергетичних рівнів в атомах

3) збільшується число  електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомах

4) зростають радіуси атомів

3.6. Речовиною з ковалентним зв’язком є

1) HCl

2) LiF

3) NaCl

4) KI

4.6. Ступінь окиснення +4 Сульфур виявляє в кожній з двох речовин:

1) SO3 і NaHSO3

2) (NH4)2S і H2S2O7

3) FeS і SO2

4) H2SO3 і SCl4

5.6. Йонну будову має

1)  натрій хлорид

2) вода

3) кисень

4)  карбон(IV) оксид

1.7. Число електронів в йоні дорівнює

1) 18 2) 3) 22 4) 40

2.7. Проаналізуйте твердження про Кальцій. Чи є поміж них правильні?

А. Кальцій відноситься до лужних металів.

Б. Кальцій оксид відноситься до амфотерних оксидів.

1) вірно тільки А

2) вірно тільки Б

3) вірні обидва судження

4) обидва судження невірні

3.7. З’єднання з іонним зв’язком розташовані в ряду:

1) F 2 , KCl, NH 3

2) LiBr, CaO, BaF 2

3) CaF 2 , CaSO 4 , H 2 O

4) NaNO 3 , HF, NO 3

4.7. В іоні амонію ступінь окислення атома азоту дорівнює

1) +1 2) +3 3) -5 4) -3

5.7. Молекулярну будову має

1) аміак

2) хлорид барію

3) оксид калію

4) хлорид амонію

1.8. Електронну конфігурацію 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 в основному стані має атом

1) калію

2) срібла

3) міді

4) натрію

2.8. Чи вірні наступні судження про галогенних?

А. Окислювальна активність галогенів зменшується при переході від фтору до йоду.

Б. Всі галогени проявляють відновну активність.

1) вірно тільки А

2) вірно тільки Б

3) вірні обидва судження

4) обидва судження невірні

3.8. Число речовин з іонним зв’язком в ряду K 2 S, H 3 P, NaBr, PCl 3 , 2S одно

1) одному

2) двом

3) трѐм

4) четирѐм

4.8. Селен має однакову ступінь окислення в кожному з двох з’єднань:

1) SeO 2 і K 2 SeO 3

2) H 2 Se і SeO 2

3) H 2 Se і H 2 SeO 4

4) K 2 SeO 4 і Na 2 Se

5.8. Атомну кристалічну решітку має

1) алмаз

2) лід

3) калій

4) сірка

1.9. Ряд чисел 2; 8; 8, що характеризує розподіл електронів по енергетичним рівням, відповідає частці

1) S +2

2) Si +4

3) S -2

4) Si 0

2.9. Чи вірні наступні судження про з’єднання заліза?

А. Формула вищого оксиду заліза FeO 3

Б. Оксид заліза (III) проявляє тільки основні властивості.

1) вірно тільки А

2) вірно тільки Б

3) вірні обидва судження

4) обидва судження невірні

3.9. Ковалентну полярну зв’язок має речовина, формула якого

1) F 2

2) Li 3 N

3) KF

4) SiH 4

4.9. У молекулі KIO 4 ступінь окислення йоду дорівнює

1) -1

2) +1

3) +3

4) +7

5.9. Молекулярну будову має

1) оксид кремнію (IV)

2) оксид вуглецю (IV)

3) сульфід калію

4) йодид натрію

1.10. Летюча водневе з’єднання RH 3 утворює елемент, атом якого має наступний розподіл електронів по енергетичним рівням:

1) 2, 8, 18, 3

2) 2, 8, 13, 2

3) 2, 8, 3

4) 2, 8, 5

2.10. В якому ряду прості речовини розташовані в порядку посилення їх неметалічних властивостей?

1) Mg, Al, Si, P

2) N, C, B, Be

3) Na, K, Rb, Cs

4) C, Si, Ge, Sn

3.10. Ковалентну полярну зв’язок має кожне з двох речовин:

1) CS 2 і PCl 3

2) H 2 SO 4 і S

3) KH і H 2 O

4) K і KOH

4.10. Найбільш електронегативним елементом є

1) Br

2) Cl

3) Si

4) Mg

5.10. Молекулярну кристалічну решітку в твердому стані має

1) K 2 O

2) PH 3

3) BaI 2

4) Ca

1.11. Яку електронну конфігурацію має атом хрому в основному стані?

1) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4

2) 1s 2 2s 2 2p 4

3) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1

4) 1s 2 2s22p 6 3s 2 3p 6

2.11. В якому ряду хімічні елементи розташовані в порядку зменшення їх атомного радіусу?

1) Na → K → Rb

2) Na → Mg → Al

3) F → Cl → Br

4) B → Al → Ga

3.11. В якому з’єднанні одна з ковалентних зв’язків утворена по донорно-акцепторного механізму?

1) CH 3 Cl

2) SiН 4

3) NH 4 Cl

4) CBr 4

4.11. Ступінь окислювання +5 можлива для кожного з двох елементів:

1) вуглецю і кисню

2) кисню і фосфору

3) сірки і кремнію

4) хлору і фосфору

5.11. Молекулярну будову має кожне з двох речовин:

1) NH 4 Cl і CH 3 NH 2

2) C 2 H 5 OH і СH 4

3) Na 2 CO 3 і HNO 3

4) H 2 S і CH 3 COONa

 

 

 

Установіть відповідність між формулою речовини та ступенем окислення азоту.

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА СТУПІНЬ ОКИСЛЕННЯ

 

А) NH 4 Cl

Б) NO

В) NaNO 3

Г) NO 2

1) +2

2) +3

3) +4

4) +5

5) -2

6) -3

 

Установіть відповідність між рівнянням реакції та зміною ступеня окислення відновлювача в даній реакції.

Рівняння РЕАКЦІЇ ЗМІНА СТУПЕНЯ ОКИСЛЕННЯ відновники
А) 2NH 3 + 2Na = 2NaNH 2 + H 2

Б) 2H 2 S + 3O2 = 2SO 2 + 2H 2 O

В) FeCl 3 + HI = FeCl 2 + I 2 + HCl

Г) SO 2 + HI = I 2 + S + H 2 O

 

1) -3 → -2

2) 0 → +1

3) 0 → -2

4) -2 → +4

5) +1 → -3

6) -1 → 0

 

Установіть відповідність між формулою зарядженої частинки і ступенем окислення фосфору в ній.

ФОРМУЛА заряджених частинок РІВЕНЬ ОКИСЛЕННЯ ФОСФОРУ
А) PCl 4

Б) PCl 6

В) P 2 O 7 4

Г) H 2 PO 2

 

1) -1

2) +1

3) +3

4) +4

5) +5

6) -3

 

Установіть відповідність між рівнянням реакції та зміною ступеня окислення окислювача в даній реакції.

Рівняння РЕАКЦІЇ ЗМІНА СТУПЕНЯ ОКИСЛЕННЯ окислювача
А) H 2 S + 2Na = Na 2 S + H 2

Б) S + 2HI = I 2 + H 2 S

В) SO 2 + NO 2 = SO 3 + NO

Г) 4NO 2 + O 2 + 2H 2 O = 4HNO 3

 

1) -1 → 0

2) 0 → -2

3) +4 → +6

4) +1 → 0

5) +4 → +2

6) 0 → -1

 

 

Установіть відповідність між схемою окислювально-відновної реакції і формулою речовини, що є в ній відновником.

СХЕМА РЕАКЦІЇ Відновлювачі
А) NO 2 + O 2 + H 2 O → HNO 3

Б) HNO 3 + Cu → Cu (NO 3 ) 2 + NO + H 2 O

В) NH 3 + CuO → Cu + N 2 + H 2 O

Г) NH 3 + O 2 → N 2 + H 2 O

 

1) NH 3

2) CuO

3) NO 2

4) Cu

5) O 2

6) HNO 3

 

Установіть відповідність між рівнянням реакції та зміною ступеня окислення відновлювача в даній реакції.

Рівняння РЕАКЦІЇ ЗМІНА СТУПЕНЯ ОКИСЛЕННЯ відновники
А) 2H 2 S + H 2 SO 3 = 3S + 3H 2 O

Б) 8HI + H 2 SO 4 = 4I 2 + H 2 S + 4H 2 O

В) 2MnO 2 + 2H 2 SO 4 = 2MnSO 4 + O 2 + 2H 2 O

Г) 4Ag + 2H 2 S + O 2 = 2Ag 2 S + 2H 2 O

 

1) -1 → 0

2) -2 → 0

3) 0 → +1

4) +6 → -2

5) 0 → +2

6) +4 → +2

 

 

Установіть відповідність між назвою речовини та ступенем окислення азоту в ньому

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА СТУПІНЬ ОКИСЛЕННЯ
А) азотиста кислота

Б) нітрит натрію

В) нітрат заліза (II)

Г) гідросульфіт амонію

 

1) – 3

2) – 2

3) + 1

4) + 2

5) + 3

6) + 5

 

Установіть відповідність між назвою елементу і характерними ступенями окислення, які він може проявляти.

НАЗВА ЕЛЕМЕНТА Характерні СТУПЕНЯ ОКИСЛЕННЯ
А) кисень

Б) бром

В) кремній

Г) залізо

 

1) -4, 0, +2, +4

2) 0, +2, +3, +6

3) -2, -1, 0, +2

4) 0, +2, +4, +6, +7

5) -1, 0, +1, +5, +7

 

 

Установіть відповідність між формулою речовини та ступенем окислення

сірки в ньому.

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА РІВЕНЬ ОКИСЛЕННЯ сірки
А) СS 2

Б) H 2 S 2 O 7

В) Ba (HSO 4 ) 2

Г) Ca (HS) 2

 

1) -2

2) -1

3) +1

4) +2

5) +4

6) +6

 

 

Установіть відповідність між рівнянням реакції та формулою речовини, що є відновником в даній реакції.

Рівняння РЕАКЦІЇ Відновлювачі
А) H 2 S + I 2 = S + 2HI

Б) S + 2HI = I 2 + H 2 S

В) 2SO 3 + 2KI = I 2 + SO 2 + K 2 SO 4

Г) S + 3NO 2 = SO 3 + 3NO

1) NO 2

2) H 2 S

3) HI

4) S

5) KI

6) I 2

 

 

Установіть відповідність між схемою реакції і зміною ступеня окислення відновлювача в ній.

СХЕМА РЕАКЦІЇ ЗМІНА СТУПЕНЯ ОКИСЛЕННЯ відновники
А) NaIO → NaI + NaIO 3

Б) HI + H 2 O 2 → I 2 + H 2 O

В) NaIO 3 → NaI + O 2

Г) NaIO 4 → NaI + O 2

 

1) I +5 → I -1

2) O -2 → O 0

3) I +7 → I -1

4) I +1 → I -1

5) I +1 → I +5

6) I -1 → I 0