Розрахунки за хімічними формулами.

Алгоритми розв’язання задач за хімічними формулами.

Хімічна формула – умовний запис складу речовини за допомогоюі хімічних символів та індексів.

1. Обчислення відносної молекулярної масси  (Mr).

 • Обчисліть відносну молекулярну масу алюміній сульфату, формула якого Al2(SO4)3.
 • Відносна молекулярна маса складається з відносних молекулярних мас атомів, що входять до складу молекули, наприклад, щоб визначити відносну молекулярну масу речовини, що має формулу XaYbZc, потрібно скористатися формулою:

  Mr(XaYbZc) = Аr(X)·a + Аr(Y)·b+ Аr(Z)·c.

 • Mr(Al2(SO4)3) = Аr(Al)·2 + (Аr(S) + Аr(O)·4)·3= 27·2 + (32 + 16·4)·3=342.
 • Mr(Al2(SO4)3) = 342.

 

2. Обчислення масової частки елемента у сполуці

 • Обчислити масову частку Оксигену у сульфур(VI) оксиді, формула якого SO3.
 • Масова частка елемента у сполуці  – це відношеня маси елемента (m(E)) до відповідноі маси сполуки.

  Позначається літерою w, читається “дубль-ве”
  масова частка елемента 1Якщо відома формула сполуки (наприклад, ЕаХв), то масову частку елемента Е в ній обчислюють так:

  масова частка елемента 2

  Масову частку можна виразити у відсотках.

 • Обчислимо відносну молекулярну масу сполуки:

  Mr(SO3)=Ar(S) +3Ar(O)=32 +3·16=80.

  Обчислимо масову часку Оксигену за формулою:

  масова частка Оксигену

 • w(O)=60%.

 

3. Обчислення числа молекул у певній кількості речовини.

 • Визначте скільки молекул міститься у 20 моль кисню.
 • Для визначення числа молекул у певній кількості речовини необхідно скористатися такою формулою:

  N = n ·NA,

  де N — це кількість частинок (атомів або молекул), n — кількість речовини [моль],
  NA —  число Авогадро, що дорівнює 6,02·1023[1/моль].


 • Умова
 • N2) = n(О2) ·NA=  20 моль∙6,02∙1023 1/моль=120,4 ∙1023 = 1,204 ∙1021.
 • N2) =  1,204 ∙1022 молекул.

 

4. Обчислення числа атомів у певній кількості речовини сполуки.

 • Визначте скільки атомів Оксигену міститься у вуглекислому газі кількістю речовини 3 моль.
 • 1. Обчислити кількість речовини атомів Х в певній кількості речовини сполуки ХaYb за формулою:

  n(Х)=a ∙ n(ХaYb),

  де n — кількість речовини [моль].

  2. Визначити число атомів елемента Х за формулою:

  N(Х) = n(Х) ·NA,

  де N — це кількість частинок , n — кількість речовини [моль],
  NA —  число Авогадро, що дорівнює 6,02·1023[1/моль].

 • Умова Оксиген
 • 1. n(О)=2 ∙ n(СО2)=2∙3 моль=6 моль.

  2. N(О) = ν(О) ·NA=6 моль ∙ 6,02∙1023 1/моль=18,06 ∙1023 = 1,806 ∙1022

 • N(О) = 1,806 ∙1021атомів.

 

5. Обчислення маси речовини за певною кількостю речовини.

 • Обчисліь масу фосфор(V) оксиду кількістю речовини 5 моль.
  1. Обчислити молярну масу речовини.
  2. Для визначення маси речовини за певною кількостю речовини необхідно скористатися такою формулою:

  m = M·n,

  де Mмолярна маса [г/моль], n  — кількість речовини [моль].

 • маса фосфор оксиду.
 • М(Р2О5) =2М(Р) + 5М(О)=2 ·31 +5 ·16=142(г/моль)

  m2О5) = M(Р2О5) · n(Р2О5)=142 г/моль·5 моль = 710 г.

 • m2О5) = 710 г.

 

6. Обчислення кількості речовини за відомою масою речовини.

 • Яка кількість речини відповідає ферум(ІІІ) оксиду масою  40 г.
  1. Обчислити молярну масу речовини.
  2. Для визначення кількості речовини за відомою масою необхідно скористатися такою формулою:

  кількість речовини.

 • количество железа
 • М(Fe2О3) = 2М(Fe) + 3М(О) = 2·56 + 3 · 16 = 160(г/моль)

  обчислення.

 • n(Fe2О3)=0,25 моль.

 

7. Обчислення об’єму газу за певною кількостю речовини за нормальних умов.

 • Обчислити об’єм 4 моль азоту за нормальних умов.
 • Для визначення об’єму газу за певною кількостю речовини необхідно скористатися такою формулою:

  V = Vm·n,

  де Vm – молярний об’єм газу, який за нормальних умов дорівнює 22,4 л/моль,  n  — кількість речовини [моль].

 • умова обєм азоту.
 • V(N2) = Vm·n(N2)= 22,4 л/моль·4 моль = 89,6 л.
 • V(N2)= 89,6 л.

 

8. Обчислення об’єму газу за певною масою речовини за нормальних умов.

 • Обчисліть об’єм нітроген(ІV) оксиду масою 23 г.
 • 1. Обчислити молярну масу речовини.

  2. Визначити кількість речовнини за відомою масоюю.

  3.Визначити об’єм газу за формулою V = Vm·n.

 • определить обєм по массе.
 • 1. М(NO2)=M(N) + 2M(O) = 14 + 32 = 46 (г/моль).

  2. n(NO2)=m(NO2)/M(NO2)=23г/46 г/моль=0,5 моль

  3. V(NO2) = Vm·n(NO2)=22,4 л/моль · 0,5 моль = 11,2 л.

 • V(NO2) =  11,2 л