КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України

 9 клас

І рівень
Бал
1.      
Яка кількість атомів міститься у 15 см3 простої речовини міді (густина міді складає 8,92 г/см3 (н.у.))?
3
2.      
Напишіть рівняння відповідних реакцій за допомогою яких можна здійснити такі перетворення: Cl2→Ca(ClO)2→CaCl2→PbCl2→AgCl→Cl2.
3
3.      
Газуваті водень та метан зберігаються в двох однакових балонах об’ємом, наприклад, по 40 л, при однакових умовах (температурі та тиску). Паливо з якого балона, на вашу думку, дасть більшу кількість тепла при згорянні?
1 кг простої речовини водню при згорянні на повітрі виділяє 120900 кДж.
1 кг метану (формула CH4) при згорянні на повітрі виділяє 50100 кДж.
3
ІІ рівень
4.      
При прожарюванні мідного купоросу до 110ºC він втрачає 30 % води. Яка формула речовини, отриманої після прожарювання?
5
5.      
Знайдіть формулу деякої солі, якщо вона містить 28 % невідомого d-елементу 24 % Сульфуру та 48 % Оксиґену за масою.
5
ІІІ рівень
6.      
Розчин масою 600 г містить однакові масові частки сульфатів Натрію та Калію. Для повного осадження сульфат-іонів з цього розчину було витрачено 595,9 см3 розчину хлориду Барію із масовою часткою 16,5 % та густиною 1,1 г/см3. Знайти масові частки солей у розчині.
7
7.      
Мідний дрот масою 40 г занурили в 500 г розчину з масовою часткою нітрату Аргентуму 20 %. Витягли дрот з розчину, коли масова частка солей у розчині стала однаковою. Знайти масову частку солей у розчині та масу дроту після витягування з нього.
7

  10 клас 

І рівень
Бал
1.      
Чому для атомів Фосфору, Сульфуру, Хлору максимальна валентність співпадає з номером групи, а для атомів Нітрогену, Оксиґену та Флюору вона менша за номер групи?
3
2.      
Рівновага між вуглекислим газом та чадним газом (так звана рівновага Будуара) описується наступним рівнянням:
C + CO2 ↔ 2CO.
Обидва гази присутні у пічному димі. При охолодженні димових газів спостерігається відкладення сажі (чистого аморфного Карбону), навіть якщо її в гарячому газі не було. Екзо- чи ендотермічною є пряма реакція у цієї рівновазі?
3
3.      
Запропонуйте схему отримання ізопропанолу з 1-хлорпропану.
3
ІІ рівень
4.      
Відомо, що в природі елемент Хлор існує у вигляді двох ізотопів: та  та має середню відносну атомну масу 35,453 а.е.м. Знайдіть вміст цих ізотопів за такими даними: Ar() = 34,96885 а.е.м.; Ar() = 36,9658 а.е.м.
5
5.      
На повну нейтралізацію 17,1 г олеуму витратили 20,16 г їдкого калі. Знайти масову частку летючого компоненту в олеумі.
5
ІІІ рівень
6.      
Для визначення складу калієвої солі одної з оксиґенвмісних кислот хлору було взято наважку 0,582 г цієї солі. Після повного термічного розкладення цієї наважки (у присутності каталізатору) виділився газуватий кисень об’ємом 159,6 см3 (н.у.). Твердий залишок розчинили та додали надлишок розчину нітрату Аргентуму, внаслідок чого утворилося 0,682 г осаду. Яка формула цієї солі?
7
7.      
Після повного термічного розкладення суміші карбонатів Кальцію та Магнію маса газу, що виділився, дорівнювала масі твердого залишку. Знайти масові частки карбонатів у вихідній суміші.
7

 11 клас

І рівень
Бал
1.      
При гасінні негашеного вапна додавання води припинили, коли маса вапна збільшилася на 25 %. Чи повністю негашене вапно перетворилося в гашене?
3
2.      
При згорянні будь-якого вуглеводню в дифлюорі (F2) завжди утворюється суміш тетрафлюорометану та гідрогенфлюориду. Для якого вуглеводню відношення ν(F2)/ν(HF) мінімальне?
3
3.      
Запропонуйте схему отримання бутану з метану за допомогою тільки неорганічних реагентів.
3
ІІ рівень
4.      
Яке з нижченаведених рівнянь окисно-відновних реакцій відповідає дійсності:
3HClO4 + 3Cl2 = 4ClO2 + Cl2O + 3HClO;
2HClO4 + 3Cl2 = 2ClO2 + 2Cl2O + 2HClO;
5HClO4 + 9Cl2 = 4ClO2 + 7Cl2O + 5HClO;
Як це можна визначити?
5
5.      
Розкладенням метану при температурі електричного дугового розряду отримують етін. Отримана перепусканням крізь дугу чистого метану газова суміш містить 15 % етіну за об’ємом. Визначте ступень перетворення метану.
5
ІІІ рівень
6.      
Для спалювання невідомої кількості нітрогенвмісної речовини знадобилося 504 см3 кисню (н.у.). Маса води, що утворилася, дорівнює 0,45 г. Об’єм газуватих продуктів реакції склав 560 см3 (н.у.). Після перепускання газової суміші крізь розчин гідроксиду Натрію її об’єм зменшився до 112 см3 (н.у.). Знайти молекулярну формулу речовини, якщо її молярна маса складає 75 г/моль.
7
7.      
Суміш газів, яку отримано при взаємодії метану з водяною парою (конверсії), має об’єм 0,381 л (н.у.). При повному згорянні цієї проби виділилося 5,45 кДж теплоти. Значення молярних теплот згоряння CO, H2 та CH4 в указаних умовах відповідно дорівнюють 283,3 кДж/моль, 285,8 кДж/моль та 890,4 кДж/моль. Знайти склад суміші та розрахувати з нього ступінь конверсії метану.
7