Знаходження формули сполуки за рівняннями реакцій

img

 

Тематичний блок 1. Неорганічна хімія

 • Основні класи неорганічних сполук
 • 1. При згорянні простої речовині, що утворена двовалентним елементом, масою 1,5 г утворився оксид масою 2,1 г. Визначте цю речовину.(Са)

  2. Під час взаємодії оксиду одновалентного металу масою 12,4 г з водою утворилося 16 г гідроксиду. Визначте відносну атомну масу металу.

 • 1.
  2.

 • 1. При взаємодії лужноземельного металу масою 3,425 г з водою виділився водень об’ємом 560 мл (н.у.). Встановіть формулу утвореного лугу.(Ва(ОН)2)

  2. Унаслідок взаємодії лужного металу з водою одержали розчин лугу масою 500 г з масовою часткою лугу 2,8% і водень об’ємом 2,8 л (н.у.). Визначте порядковий номер цього металу в періодичній системі Д.І. Менделєєва.(19)

  3. Гідроксид двовалентного металу масою 17,1 г нейтралізували розчином, масою  50 г, з масовою часткою сульфатної кислоти 19,6 %. Встановіть формулу основи. (Ва(ОН)2)


 • 1. Під час взаємодії одновалентного металу масою 9,2 г із хлором добуто хлорид масою 23,4 г. Обчисліть молярну масу металу (г/моль).

  2. На хлорид двовалентного металічного елементу масою 9,5 г подіяли надлишком натрій гідроксиду. Випав осад масою 5,8 г.  Визначте металічний елемент. Обчисліть відносну молекулярну масу цього хлориду. (95)

  3. Під час розкладання карбонату двовалентного металічного елемента масою 12,5 г виділився газ об’ємом 2,8 л (н.у.) Вкажіть порядковий номер цього металічного елемента в періодичній системі Д.І. Менделєєва (20).

 depositphotos_2571011-Frequently-asked-questions

 


Тематичний блок 2. Органічна хімія

 • Вуглеводні

 • 1. У результаті спалювання 12 г невідомого вуглеводню одержали 17,92 л вуглекислого газу (н.у.). визначте формулу вуглеводню. (С2Н6)

  2.  У результаті спалювання 18 г невідомого вуглеводню одержали 26,88 л вуглекислого газу (н.у.). Відомо, що 5,33 л (н.у.) цього вуглеводню мають масу 7,14 г. Визначте молекулярну формулу вуглеводню. (С2Н6)

  3. Для повного спалювання 1 л невідомого вуглеводню використали 6 л кисню та отримали 4 л карбон(ІV) оксиду й 4 л водяної пари. Знайдіть формулу вуглеводню, якщо виміри проводили за однакових умов. (С4Н8)

  4. На спалювання невідомого вуглеводню  масою 5,6 г витратили  кисень масою 19,2 г . Визначте формулу вуглеводню, якщо при цьому утворився вуглекислий газ масою 17,6 г. (С2Н4)

  5. При спалюванні 0,29 г вуглеводню одержали 448 мл (н.у.) карбон(ІV) оксиду. Виведіть формулу вуглеводню, якщо відносна густина вуглеводню за повітрям дорівнює 2. (С4Н10)

  6. При спалюванні 6,2 г органічної речовини, густина парів якої за повітрям становить 2,414, одержали 19,46 г вуглекислого газу і  7,97 г води. Визначте формулу невідомої речовини.(С5Н10)

  7. Для повного спалювання 2 мл невідомого газу використали 9 мл кисню. При цьому утворилось 6 мл вуглекислого газу і 6 мл водяної пари. Визначте формулу вуглеводню, якщо виміри проводились за однакових умов.  (С3Н6)

  8. Під час спалювання 8,4 г невідомого вуглеводню утворилось 10,8 г води. Маса 1 л вуглеводню дорівнює 1,875 г (н.у.). Визначте формулу вуглеводню. (С3Н6)

  9. При спалюванні 2 моль невідомого вуглеводню утворилось 89,6 л (н.у.) вуглекислого газу і 72 г води.Визначте формулу вуглеводню. (С2Н4)

  10. У результаті спалювання 31,5 г вуглеводню одержали 99 г вуглекислого газу. Густина вуглеводню за воднем дорівнює 21. Визначте формулу вуглеводню. (С3Н6)

  11. Продукти спалювання невідомого вуглеводню масою 3,6 г, пропустили через поглинач з фосфор(V) оксидом, а потім через розчин з кальцій гідроксидом. При цьому маса поглинача збільшилася на 5,4 г, а у розчині утворилося 5,0 г кальцій карбонату і 16,2 г кальцій гідрогенкарбонату. Визначте формулу вуглеводню, що спалили. (С5Н12)


 • 1. На спалювання 11,6 г алкану витратили 29,12 л кисню (н.у.). Визначте формулу вуглеводню. (С4Н10)

  2. При спалюванні 1,8 г алкану утворюється 2,8 л карбон(ІV) оксиду (н.у.). Визначте формулу алкану. (С5Н12)

  3. На спалювання 5 л алкану витратили 32,5 л кисню. Визначте формулу вуглеводню, якщо виміри проводили за однакових умов. (С4Н10)

  4. Під час мононітрування алкану масою 20,3 г виділилася вода масою 6.3 г . Визначте формулу алкану. (С4Н10)

  5. Газ, одержаний при спалюванні 56 л (н.у.) насиченого вуглеводню, пропустили над розжареним вугіллям. У результаті чого отримали 201,6 л чадного газу (н.у.), відносний вихід якого становить 90 %. Визначте молекулярну формулу вуглеводню. (С2Н6)

  6. При сплавлянні 28,8 г натрієвої солі насиченої монокарбонової кислоти з надлишком натрій гідроксиду утворилось 4,63 л газу (н. у.), відносний вихід якого становить 79 %. Укажіть формулу цього газу. (С3Н8)

  7. До 100 мл газоподібного алкану додали 750 мл кисню і спалили. Після закінчення реакції та приведення отриманої суміші газів до початкових умов її об’єм становив 500 мл. Після пропускання цієї суміші крізь розчин натрій гідроксиду об’єм суміші склав 400 мл. Визначте формулу алкану. (С4Н10)


 • 1. Алкен масою 1,4 г повністю приєднує 4 г брому. Укажіть формулу цього алкену.(С4Н8)
  2. Невідомий алкен масою 17,5 г за наявності каталізатора приєднує водень об’ємом 5,6 л. Визначте формулу цього алкену. (С5Н10)

  3. В результаті взаємодії етилену вуглеводню масою 1,12 г з надлишком гідроген броміду отримали продукт масою 2,74 г. Визначте молекулярну формулу алкену.(С4Н8)

  4. Маса продукту приєднання гідрогенброміду до етиленового вуглеводню у 2,929 разів більша за масу вихідного вуглеводню. Визначте формулу цього вуглеводню. (С3Н6)


 • 1. На спалювання 60 г алкіну витратили 640 л повітря, що містить 21 % кисню. Визначте формулу алкіну. (С3Н4)
  2. При спалюванні 112 мл (н.у.) ацетиленового вуглеводню утворилось 0,66 г вуглекислого газу. Визначте формулу вуглеводню (С3Н4)

  3. Під час спалювання 60 г алкіну отримали суміш вуглекислого газу і води загальна маса якої становить 252 г. Визначте формулу алкіну. (С3Н4)

  4. У результаті повного гідрохлорування 8,96 л гомолога ацетилену (н.у.) отримали 50,8 г продукту реакції. Визначте формулу вуглеводню. (С4Н6)

  5. Невідомий алкін масою 50 г приєднує водень масою 5 г. Визначте молекулярну формулу цього алкіну. (С3Н4)

  6. Для каталітичного гідрування невідомого алкіну потрібно використати 1,7 л водню (н.у.). Така ж сама маса вуглеводню під час взаємодії з бромом утворює 15,24 г тетраброміду. Визначте формулу алкіну.(С6Н10)


 • 1. При спалюванні ароматичного вуглеводню кількістю речовини 1 моль утворилась вода кількістю речовини у 2,5 рази меншою від кількості речовини кисню, витраченої на спалювання. Визначте формулу сполуки. (С6Н6)

  2. На спалювання гомолога бензолу кількістю речовини 1 моль витрачається кисню на 2 моль більше, ніж утворюється при цьому вуглекислого газу. Що це за гомолог? (С6Н5-СН3)

  3. На спалювання 0, 2 моль ароматичного вуглеводню витрачається 2,1 моль кисню. Встановіть формулу сполуки. (С6Н52Н5)

 • Функціональні похідні вуглеводнів

 • 1. Для проведення реакції взято насичений одноатомний спирт масою 92 г і натрій у надлишку.  Унаслідок реакції виділився газ об’ємом 22,4 л (н.у.). Визначте молекулярну формулу спирту. (СН3ОН)

  2.  Під час взаємодії первинного насиченого одноатомного спирту з калієм виділилось 0,6 моль газу. А при дегідратації такої ж маси спирту утворився алкен масою 67,2 г. Установіть формулу спирту. (С4Н9ОН)

  3. Під час взаємодії бромоалкану масою 73,8 г з водним розчином лугу одержали 28,8 г спирту. Визначити формулу спирту, якщо його відносний вихід становить 80 % від теоретично можливого. (С3Н7ОН)

  4. Продукт дегідратації одноатомного насиченого спирту прореагував з надлишком гідроген броміду з утворенням 65,4 г бромоалкану, відносний вихід якого становив 75 %. Під час взаємодій такої ж порції спирту з натрієм  утворилось 0,4 моль газу. Визначте формулу спирту. (С2Н5ОН)

  5. Визначте формулу одноатомного насиченого спирту, якщо на спалювання його кількістю речовини 3 моль витратили 403,2 л кисню (н.у.) (С4Н9ОН)

  6. При взаємодії одноатомного насиченого спирту масою 14,08 г з натрієм виділився водень у кількості достатній для повного гідрування ацетилену об’ємом 896 мл (н.у.) Визначте формулу спирту. (С5Н11ОН)

  7. При взаємодії одноатомного насиченого спирту масою 18 г з надлишком натрію утворився алкоголят масою 24,6 г. Визначте молекулярну формулу спирту.  (С3Н7ОН)

  8. При нагріванні до 200 оС  у присутності концентрованої сульфатної кислоти одноатомного насиченого спирту масою 37 г отримали 23,8 г алкену. Визначте молекулярну формулу спирту, якщо масова частка виходу алкену складає 85 %. (С4Н9ОН)

  9. В результаті взаємодії деякої порції алкену з водою отримали 24 г одноатомного насиченого спирту. А при бромуванні такої самої порції цього алкену – 80,8 г дибромоалкану. Визначте масу натрію, що повністю прореагує з спиртом, який отримали. (9,2 г)

  10. Об’єм вуглекислого газу, який утворився під час спалювання насиченого одноатомного спирту певної маси, у 8 разів більший за об’єм водню, що виділився при дії калію на таку ж порцію цього спирту.  Визначте молекулярну формулу спирту. Виміри проводились за однакових умов. (С4Н9ОН)


 • 1. При каталітичному відновленні альдегіду масою 18 г отримали насичений одноатомний спирт масою 13,875 г, відносний вихід якого від теоретично можливого – 75 %. Визначте молекулярну формулу альдегіду. (С3Н7СНО)
  2.

 • 1. Одноосновну органічну кислоту масою 7,87 г нейтралізували розчином з масовою часткою калій гідроксиду 25 %  об’ємом 20 мл і густиною 1,19 г/см3. Визначте молекулярну формулу цієї кислоти.
  2.

 • 1.

 • 1. У струмені кисню спалили два зразка речовин А і Б. При згорянні  зразка речовини А масою 0,9 г утворився карбон(IV) оксид масою 1,32 г і вода масою 0,54 г . При згорянні зразка речовини Б масою 1,71 г виділився карбон(IV) оксид масою 2,64 г і вода масою 0,99 г . Відомо, що молярна маса речовини А 180 г/моль, а речовини Б 342 г/моль. Знайдіть молекулярні формули цих речовин і назвіть їх. (С6Н12О6, С12Н22О11)

 • 1. При згорянні первинного моноаміну виділилося 2,688 л (н.у.) вуглекислого газу, 2,97 г води і 0,336 л (н.у.) азоту. Встановіть молекулярну формулу аміну. (С4Н9NH2)

  2. У процесі спалювання первинного аміну масою 5,9 г утворюється азот об’ємом 1,12 л (н.у.) Визначте молекулярну формулу аміну. Укажіть число атомів Гідрогену, що входить до складу його молекули.