ЗАДАЧІ ІІ ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 2010/2011 Н. Р.

8 клас

1. Онука вже давно просила в діда-хіміка реактиви для проведення якогось експерименту. А він завжди їй відповідав: «Нащо вони тобі? У тебе повний дім хімічних реактивів». Перелічте відомі вам хімічні сполуки, що використовуються для приготування їжі. Напишіть їхні формули.

2. Напишіть принципово різні рівняння реакцій, у результаті яких утворюється вода (не менше 3). Назвіть інші продукти реакцій. Укажіть тип запропонованих реакцій.

3. Маса колби, заповненої сульфур(ІV) оксидом (сірчистим газом), становить 400 г, а заповненої карбон(ІV) оксидом (вуглекислим газом) – 399 г. Обчисліть обєм колби (н.у.).

4. Густина газу ЕхОу становить 1,96 г/л (н.у.), а відношення мас елементів у ньому – 3:8. Знайдіть формулу газу.

9 клас

1. Поясніть, що таке родина (семейство – рос.) хімічних елементів. Назвіть відомі вам родини хімічних елементів (не менше трьох). Поясніть з точки зору будови атома наявність у періодичній системі родин хімічних елементів.

2. Три елементи А, Б, В знаходяться в тому ж періоді, що й найпоширеніший елемент на Землі. Вища валентність елементу А у сполуці з Оксигеном така ж, як і валентність у сполуці з Гідрогеном. Б – неметалічний елемент, з елементом А він утворює сполуку, в якій на один атом елементу А доводиться чотири атоми елементу Б. Елемент В активно реагує з елементом Б, утворює сполуку БВ (абоВБ)? Які елементи позначені буквами А, Б, В, і про які сполуки йде мова в умові задачі?

5. На відновлення невідомого металу (ІІІ) з його оксиду масою 3,2 г знадобилось 1,344 дм3 водню (н.у.). Після чого метал розчинили в надлишку хлоридної кислоти, при цьому виділилось 0,896 дм3 (н.у.) водню. Визначте метал, вихідний оксид і напишіть рівняння відповідних реакцій.

4. Стічні води хімічного комбінату повністю відповідають санітарним нормам щодо вмісту нітратної кислоти (30 мг/л). Об’єм промислових стоків, які містять нітратну кислоту, складають щодобово 75 м3.

Розрахуйте масову частку нітратної кислоти в цих стоках (густина розчину 1  г/мл).

Скільки нітратної кислоти йде в каналізацію з комбінату щодобову?

Який об’єм вапняної води, з масовою часткою кальцій гідроксиду 5 % (густина – 1г/мл), потрібно додати до повної нейтралізації нітратної кислоти щодоби?

5. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення, розставте коефіцієнти та назвіть продукти реакції:

Са→Са(ОН)2→СаСО3→Са(НСО3)2→СаCl2 → Ca(NO3)2

10 клас

1. Розставте коефіцієнти в наступних рівняннях окисно-відновних реакцій:

Сr2О3 + КNО3 + КОН → К2СrО4 + КNО2 + Н2О

Н2S + НNО3 → Н2SO4 + NO↑ + Н2О

КІ + H2SO4 (конц.) → I2↓ + S↓ + К2SO4 + Н2O

Mg + HNO3 (розв.) → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + Н2O

Аl + NаOН + Н2О → Nа[АІ(OН)4] + Н2

Поясніть, чому деякі сполуки можуть проявляти як окисні, так і відновні властивості.

2. У результаті взаємодії металу з кислотою А виділяється легкий безбарвний газ Б. У результаті взаємодії простої речовини В з газом Б при нагріванні утворюється безбарвний газ Г з неприємним запахом, розчинний у воді. Якщо пропускати крізь розчин Г зеленуватий газ Д, утворюється вихідна кислота А й речовина В. Назвіть усі речовини, складіть рівняння всіх реакцій.

3. У шістьох пробірках без надписів знаходяться безводні сполуки: фосфор (V) оксид, натрій хлорид, купрум сульфат, алюміній хлорид, алюміній сульфiд, амоній хлорид. Як можна визначити вміст кожної пробірки, якщо є лише набір порожніх пробірок, вода і пальник? Запропонуйте план аналізу.

4. На відновлення невідомого металу (ІІІ) з його оксиду масою 3,2 г знадобилось 1,344 дм3 водню (н.у.). Після чого метал розчинили в надлишку розчину хлоридної кислоти, при цьому виділилось 0,896 дм3 (н.у.) водню. Визначте метал, вихідний оксид і напишіть рівняння відповідних реакцій.

5. При розчиненні суміші алюмінію, золота та міді в концентрованій нітратній кислоті утворилось 0,112 л (н.у.) NО2 та 2,065 г нерозчинного залишку. При розчиненні такої ж маси вихідної суміші в хлоридній кислоті одержали 1,344 л. газу (н.у.) Розрахуйте масові частки металів (%) у вихідній суміші.

11 клас

1. Поясніть вислів «подібне розчиняється в подібному». Наведіть приклади відповідних неорганічних та органічних розчинників. Які з перелічених сполук краще розчинні у воді, а які – в бензині: натрій сульфат, етиловий спирт, гексан, оцтова кислота, толуен? Відповідь обґрунтуйте.

2. Наважку суміші карбідів алюмінію і кальцію масою 60 г обробили надлишком води. Для повного бромування отриманої суміші вуглеводнів знадобилось 64 г брому (у вигляді бромної води), а для повного спалювання – 51,52 л (н.у.) кисню. Визначте вміст карбідів алюмінію і кальцію в наважці (%).

3. Пари одноосновної органічної кислоти насиченого ряду мають відносну густину за повітрям 4. Визначте молярну масу кислоти і напишіть формули всіх її ізомерів.

4. Розділіть суміш газів, що складається з сірчистого газу, етену і кисню, на окремі компоненти.

5. До 40,3 мл 37,82 % розчину азотної кислоти (густина розчину – 1,24 г/смз) обережно, до повної нейтралізації кислоти, додали 33,6% розчину гідроксиду калію. Яка маса солі викристалізується з розчину, якщо відомо, що в 100 г води за даних умов розчиняється 13 г соли?