ЗАДАЧІ ІІ ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 2007/2008 Н. Р.

8 клас 

1. Під час нагрівання у вакуумі алмаз (проста речовина елемента Карбону) перетворюється на графіт. Як ви вважаєте, простою чи складною речовиною є графіт? Відповідь поясніть. (4 бали)

2. У природних перлах масові відношення Кальцію, Карбону та Оксигену відповідно дорівнюють 10:3:12. Визначте формулу, що відповідає цій речовині. (4 бали)

3. Газ масою 8,4 г. містить 1,8061023 молекул. Обчисліть молярну масу газу і напишіть його формулу. (8 балів)

4. Маса посуду, з якого видалено повітря, становить 30 г. Цей же посуд, заповнений за нормальних умов азотом, має масу 37 г, а заповнений невідомим газом «Х» – 47,75 г. Установіть молярну масу невідомого газу та напишіть його формулу. (8 балів)

5. Дана суміш чотирьох розтертих у порошок речовин: сірка, цукор, залізо та річний пісок. Перелічте послідовність дій, необхідних для їх розділення. Поясніть, чому ви обрали саме цей спосіб відокремлення кожної речовини. (8 балів)

9 клас

1. Чому вода грозового дощу завжди містить сліди азотної кислоти (нітратної кислоти)? Проілюструйте свою відповідь рівняннями хімічних реакцій. (4 бали)

2. У скільки разів збільшиться об’єм речовини при перетворенні «сухого льоду» (твердий СО2) (ρ=1,56 г/см3) на вуглекислий газ за н.у.? (4 бали)

3. Визначте метал, якщо він плавиться в долоні, а у твердому стані є легшим за рідкий і плаває у розплаві, як лід у воді. Під час реакції 56 г його з достатньою кількістю кисню утворюється 75,2 г оксиду, в якому металічний елемент виявляє валентність не більше 3. (8 балів)

4. Елементи А, Б, та В належать до одного і того ж періоду періодичної системи елементів. Елемент А утворює сполуку з елементом В складом АВ3, а елементи А та Б при нагріванні утворюють речовину складу А4Б3. Існує також сполука елементів Б та В складу БВ4. Визначте елементи А, Б, В, якщо відомо, що елементи А та Б – одні з найбільш поширених елементів земної кори. (8 балів)

5. Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:

07_8

Вкажіть умови, які необхідні для перебігу кожної реакції. (8 балів)

10 клас

 1. До якого класу належить речовина, якщо її водний розчин добре проводить електричний струм та не змінює забарвлення універсального індикатора? Відповідь поясніть. (4 бали)

2. При пропусканні суміші N2 і NO2, середня молярна маса якої дорівнює 40 г/моль, через розчин NaOH утворилось 77 г суміші солей, у яких число моль кожної солі однакове. Розрахуйте число моль кожного газу в вихідній суміші. (4 бали)

3. Тенісні м’ячі не надувають, а до них вводять речовини — «надувальники», які при нагріванні розкладаються з утворенням газоподібних продуктів. У м’яч кладуть таблетку, що містить суміш натрій нітриту та амоній хлориду. Напишіть рівняння реакцій та газ, що утворився? Запропонуйте інші речовини в якості наповнювача м’яча. (8 балів)

4. Процес горіння чорного пороху може бути зображено рівнянням:

2KNO3(тв) + 3C(тв) + S(тв) = 3CO2(г) + K2S(тв) + N2(г)   DH = -582,6 кДж

Скільки пороху (г.) необхідно взяти для надання кулі масою 9,0 г швидкості 700 м/сек, якщо практичні затрати пороху в 10 разів більші теоретичних? Кінетична енергія кулі дорівнює кинетическая энергияУвага! Знак енергетичного ефекту завжди визначається з точки зору стану системи: порох втрачає (-), куля отримує (+). (8 балів)

5. Розшифруйте схему перетворень:

07_10

Ж + Д  →   A + З

Ж + Г   →   A + Л

E + O2  →   Д + М

Додатково відомо, що Г при розчиненні в воді утворює кислоту, Ж є сильний відновник, Д – біологічно важлива рідина, З – дуже активна рідина, яка викликає сильні опіки, а Л широко використовують у побуті. Визначте речовини А, Г, Ж, Д, E, З, Л, М. Напишіть всі рівняння реакцій. (8 балів)

11 клас

1. Закон переставної властивості додавання говорить: “Якщо доданки поміняти місцями, то значення суми не зміниться”. Це твердження є правильним у математиці. Для хімії його можна перефразувати таким чином: “Від зміни порядку введення реагентів результат хімічної реакції не зміниться”. Наскільки можна застосувати подібне твердження до хімічних реакцій? Наведіть приклади тих реакцій, які б підтверджували це твердження, та тих, які б його спростовували. (4 бали)

2. Для стійкого горіння піротехничної суміші без доступу повітря необхідно, щоб на 1 г. суміші вихідних речовин виділялося не менше 1,5 кДж теплоти.

Ентальпія сгоряння вуглецю (– 394 кДж/моль).

KClO3 = KCl + 1,5 O2 ; ΔH = -48 кДж/моль

Розрахуйте мінімальну масу (г.) вугілля (допустимо вважати його чистим Карбоном), яку необхідно додати до 100 г. калій хлорату для стійкого горіння суміші. (4 бали)

3. У лабораторії вчений-експериментатор встановлював склад сполуки. Продукти згоряння вуглеводню він послідовно пропускав через трубку з фосфором (V) оксидом та калієм гідроксидом. Маса трубок збільшилась відповідно на 1,8 г. і 3,3 г. Яку сполуку вивчав експериментатор, чи має вона ізомери? (8 балів)

4. Взято три гази (неорганічні сполуки) в об’ємних відношеннях 1:1:1. Унаслідок ряду перетворень утворилась рідина, маса якої дорівнює 39,2 г. При дії на цю кількість рідини надлишком міді виділяється газ масою 12,8 г. Визначте, які гази були взяті. (8 балів)

5. Як з неорганічних речовин (СаСО3, С, Н2О) одержати етилацетат? Напишіть рівняння реакцій та вкажіть умови перебігу реакцій. (8 балів)