ЗАДАЧІ ІІ ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 2006/2007 Н. Р.

8 клас

1. Вам запропоновані схеми хімічних реакцій.

неMеО3  +  не2О   =   неМе неМеО4

МеО  +     =   М

неМе  +  Mе2О  =   Mе неМеО3

Підберіть вихідні речовини таким чином, щоб можна було скласти рівняння реакцій за схемою. Назвіть усі речовини.*Умовні позначки: Ме – метал; неМе – неметал.

2. При нагріванні 1,11 г малахіту Cu2(OH)2CO3 утворилося 0,09 г води. Визначте, яка маса купрум(ІІ) оксиду і об’єм вуглекислого газу (н.у.) утворилося при цьому.

3. Лавуазьє встановив такий склад однієї з поширених у природі речовини: «життєвого повітря» – 13 унцій 7 скрупулів 13,6 грана, «горючого повітря або горючого водяного начала» – 2 унції 58,4 грана. Яка це речовина? Визначте її склад у вагових процентах; порівняйте точність аналізу із сучасними даними.

1 унція дорівнює 31,1 г., 1 скрупула – 1,3 г., 1 гран – 65 мг.

4. На аналітичних терезах у стакані зважили 50 г льоду. Чи порушиться рівновага, коли лід розтане? Чому?

5. Які умови є необхідними для займання речовини? Що таке самозаймання?

6. Напишіть рівняння реакції відповідно до схеми, розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій:

2006_8

9 клас

1. Напишіть рівняння реакцій для наступних перетворень, вкажіть умови протікання реакцій:

06_9

2. На чотирьох банках з білими порошкоподібними речовинами затерлися частини етикеток. Залишилось лише: “Оксид ка…”, “Оксид ка…”, “Оксид ма…”, “Оксид ба…”. Визначте хімічним способом, які це речовини.

3. А,В,Б – прості речовини, які знаходяться у газоподібному стані (за стандартних умов). Сполуки, які утворюються при взаємодії речовин А і В або А і Б, є (за н.у.) рідинами та мають формули А2В, АБ. Існує також сполука складу Б2В. Які прості речовини позначені буквами А,В,Б? Напишіть рівняння вказаних реакцій.

4. Сполука, до складу якої входять елементи А і В (перший – метал, другий – неметал), має формулу АВ2. Водневі сполуки елементів А і В містять відповідно 4,76% і 25% Uідрогену. Визначте склад сполук, опишіть їх властивості.

5. При зливанні двох невідомих розчинів в наслідок хімічної реакції добуто звичайну солону воду (розчин натрій хлориду). Назвіть не менше трьох різних пар вихідних розчинів, для яких це справедливо.

6. Суміш залізної окалини, заліза та міді залили надлишком розбавленої хлоридної кислоти. При цьому утворилось 8,96 дм3 газу та 2,56 г нерозчинного залишку. Таку ж масу вихідної суміші відновили воднем, на що витратили 1/5 частину одержаного в попередньому досліді газу. Розрахуйте масові частки (%) компонентів вихідної суміші.

10 клас

1. У 50,0 г води розчинили 9,98 г KCr(SO4)2×12H2O. Яку масу 5,0 %-ого розчину барію нітрату необхідно додати до цього розчину для повного осадження осаду? Напишіть рівняння реакції в молекулярному та іонному вигляді.

2. У вашому розпорядженні є порошок заліза та хлоридна кислота. Запропонуйте спосіб приготування 100 мл розчину ферум(ІІ) хлориду, який містить 0,01 моль/л солі (СМ =n/Vp кількість речовини (моль) в 1 л розчину). Концентрація НСl у вихідному розчині не менше 0,05 моль/л, але точно не відома. Під час роботи можна використовувати тільки мірний посуд, але не можна використовувати терези та рівноважки.

3. Відомо, що атоми Карбону здатні з’єднуватися один з одним, утворюючи ланцюг …  C  C  C  … Саме це явище є причиною надзвичайного різноманіття існуючих органічних сполук. Які ще речовини ви знаєте, де атоми (не обов’язково однакові) утворюють довгі ланцюги? Які типи хімічного зв’язку в них реалізуються? Наведіть приклади.

4. Речовина А жовтого кольору взаємодіє з безбарвним газом Б, утворюючи газ В, який з розчином натрій гідроксиду дає сіль Г, що застосовується у фотографії. Гази Б і В реагують між собою в присутності каталізатора, утворюючи сполуку Д, яка, взаємодіючи з водою, утворює кислоту Е. Від дії кислоти Е на сіль Г виділяється газ В. Назвіть всі речовини, скласти рівняння усіх реакцій.

5. Напишіть рівняння реакції для наступних перетворень, вкажіть умови проведення реакцій:

06_10

6. Яку масу кристалогідрату FeSO4 • 7 H2O необхідно взяти для приготування 10 кг розчину ферум(ІІ) сульфату з масовою часткою речовини 5 %?

11 клас

1. Суміш двох насичених газоподібних вуглеводнів (при 20°С), яка має відносну густину за воднем 15, реагує з хлором при світлі та утворює суміш лише двох монохлорпохідних. Визначте якісний склад суміші та об’ємні частки компонентів, якщо молярна маса обох не більше 80 г/моль. Доведіть свою думку враховуючи всі наведені дані. Монохлорпохідне – це органічна сполука, до складу якої входить один атом Хлору.

2. З якої органічної речовини внаслідок послідовно протікаючих реакцій дегідрування, циклізації  та  двох  реакцій  заміщення  можна  отримати  п-нітрохлорбензен, не використовуючи інших органічних сполук. Доведіть.

3. Відомо, що цинк активно реагує з розбавленим розчином сульфатної кислоти. Але якщо доливати до нього розчин натрій ацетату, виділення бульбашок газу різко зменшиться. Як можна пояснити це явище?

4. Фторування алканів у надлишку фтору призводить до отримання двох продуктів: гідроген флуориду та сполуки, що містить 13,6% Карбону та 86,4% Флуору.

Визначте сполуку, що утворилася, та дайте їй назву.

Напишіть рівняння реакції фторування гексану в даних умовах.

Чому фторування алканів завжди призводить до утворення лише вказаних продуктів, а хлорування дає різні хлорпохідні?

5. При розкладанні у присутності каталізатора речовини А утворюється лише 44,8л (н.у.) газу з густиною за н.у. 1,25 г/л та 36 мл води. Розклад речовини Б теж дає лише 44,8 л (н.у.) газу тієї ж густини, але води при цьому утворюється в 2 рази більше. Вкажіть речовини А і Б?

Для розрахунку Вам знадобиться формула Клайперона-Менделєєва pV = nRT

Напишіть рівняння реакцій для наступних перетворень, вкажіть умови протікання реакцій:

06_11