Задачі на уявний хімічний експеримент

Визначення речовин на підставі якісних реакцій

Задача 1

У пронумерованих склянках містяться розчини таких речовин: арґентум нітрату, хлоридної кислоти, плюмбум(ІІ) нітрату, амоніаку і натрій гідроксиду. Не використовуючи інших реактивів, визначте, в якій склянці розчин якої речовини знаходиться.

Задача 2

У восьми пронумерованих пробірках (від 1 до 8) без написів містяться сухі речовини: арґентум(І) нітрат (1), алюміній хлорид (2), натрій сульфід (3), барій хлорид (4), калій нітрат (5), калій ортофосфат (6 ), а також розчини сульфатної (7) і хлоридної (8) кислот. Як, не маючи ніяких додаткових реактивів, крім води, розрізнити ці речовини?

Задача 3

Як розпізнати розчини натрій хлориду, амоній хлориду, барій гідроксиду, натрій гідроксиду, що знаходяться в склянках без етикеток, використовуючи лише ці розчини?

Задача 4

У дві однакові хімічні склянки налиті однакові об’єми: в одну – води, в іншу – розведеного розчину сульфатної кислоти. Як, не маючи під рукою ніяких хімічних реактивів, розрізнити ці рідини (пробувати розчини на смак не можна)?

Задача 5

У чотирьох пробірках знаходяться порошки купрум(ІІ) оксиду, ферум(ІІІ) оксиду, срібла, заліза. Як розпізнати ці речовини, використовуючи тільки один хімічний реактив? Розпізнавання за зовнішнім виглядом виключається.

Задача 6

У шести пробірках без написів знаходяться безводні сполуки: фосфор(V) оксид, натрій хлорид, купрум(ІІ) сульфат, алюміній хлорид, алюміній сульфід, амоній хлорид. Як можна визначити вміст кожної пробірки, якщо є тільки набір порожніх пробірок, вода і нагрівний прилад? Запропонуйте план аналізу.

Задача 7.

У чотирьох пробірках без написів знаходяться водні розчини натрій гідроксиду, хлоридної кислоти, поташу і алюміній сульфату. Запропонуйте спосіб визначення вмісту кожної пробірки, не застосовуючи додаткових реактивів.

Задача 8.

У пронумерованих пробірках знаходяться розчини натрій гідроксиду, сульфатної кислоти, натрій сульфату і фенолфталеїн. Як розрізнити ці розчини, не користуючись додатковими реактивами

Задача 9.

У банках без етикеток знаходяться наступні індивідуальні речовини: порошки заліза, цинку, кальцій карбонату, калій карбонату, натрій сульфату, натрій хлориду, натрій нітрату, а також розчини натрій гідроксиду і барій гідроксиду. У Вашому розпорядженні немає ніяких інших хімічних реактивів, в тому числі і води. Складіть план визначення вмісту кожної банки.

Задача 10.

У чотирьох пронумерованих банках без етикеток знаходяться тверді фосфору(V) оксид (1), кальцій оксид (2), плюмбум(ІІ) нітрат (3), кальцій хлорид (4). Визначити, в якій з банок знаходиться кожна з зазначених сполук, якщо відомо, що речовини (1) і (2) бурхливо реагують з водою, а речовини (3) і (4) розчиняються у воді, причому отримані розчини (1) і (3) можуть реагувати з усіма іншими розчинами з утворенням осадів.

Задача 11.

У п’яти пробірках без етикеток знаходяться розчини натрій гідроксиду, натрій сульфіду, натрій хлориду, натрій йодиду і амоніаку. Як визначити ці речовини за допомогою одного додаткового реактиву? Наведіть рівняння хімічних реакцій.

Задача 12.

Як можна отримати індивідуальні солі з сумішей, що містяться в розчині : а) агентум нітрату і плюмбум(ІІ) нітрату, б) алюміній хлориду і ферум(III) хлориду, в) купрум(ІІ) сульфату і цинк сульфату?  Написати рівняння відповідних реакцій і вказати умови їх протікання.

Задача 13.

Для проведення дослідів приготували водні розчини солей: натрій карбонату, натрій силікату, натрій сульфіту, натрій хлориду та барій хлориду. Однак виявилося, що хтось витер написи на колбах із приготовленими розчинами. Щоб встановити вміст кожної колби вчитель запропонував використати реактив, що наявний майже у кожній хімічній лабораторії. Спочатку він пронумерував колби, а потім із них відлив невелику кількість розчину в окремі пробірки. Далі,  у кожну пробірку він додав невелику кількість безбарвного розчину речовини «Х». З розчину, що містився у колбі № 1 випав білий дрібнокристаличний осад. З розчину, що містився у колбі № 2 виділився газ без кольору і запаху. З розчином із колби № 3 зміни не відбулися.  З розчину, що містився у колбі № 4 випав драглистий осад білого кольору.  З розчину, що містився у колбі № 5 виділився газ, який має запах підпаленої сірки.

1) Визначте та запишіть формули солей, розчини яких знаходяться у кожній колбі.

2) Назвіть речовину, що була використана як реактив для визначення солей.

3) Запишіть рівняння реакцій, що відбуваються у пробірках, у молекулярній, повній і скороченій іонній формах.

Задача 1.

У чотирьох пробірках без етикеток знаходяться бензен, хлорогексан, гексан та гексен. Використовуючи мінімальні кількості і число реактивів, запропонуйте метод визначення кожного із зазначених речовин.