Електроліти і неелектроліти

За здатністю проводити електричний струм в розчині або в розплаві речовини поділяють на електроліти та неелектроліти.

Електролітами називаються речовини, розчини або розплави яких проводять електричний струм.

До електролітів належать сполуки, що мають іонну кристалічну ґратку (солі і луги), та сполуки, в молекулах яких є ковалентні сильнополярні зв’язки (кислоти).

Неелектролітами називаються речовини, розчини і розплави яких не проводять електричний струм.

До неелектролітів відносять речовини, молекули яких утворені за рахунок ковалентних неполярних або малополярних зв’язків, наприклад, сірковуглець, більшість органічних речовин (вуглеводні, спирти, ефіри, і ін.).

Аррениус

Сванте Август Арреніус (1859-1927), – шведський фізико-хімік, автор теорії електролітичної дисоціації, лауреат Нобелівської премії з хімії (1903).

 

Електропровідність розчинів і розплавів солей, кислот і основ пояснює теорія електролітичної дисоціації, основоположником якої є шведський вчений Сваті Арреніус (1887 р):

1. Електроліти при розчиненні або розплавлення розпадаються на іони.

Процес розпаду електролітів на іони в розчині або в розплаві називається електролітичної дисоціацією.

Іони – частинки, в яких загальне число протонів не дорівнює загальному числу електронів.

Іон, в якому загальне число протонів більше загальної кількості електронів, має позитивний заряд і називається катіоном.

Іон, в якому загальне число протонів менше загального числа електронів має негативний заряд і називається аніоном.

2. У розчині або розплаві електролітів іони рухаються хаотично.При пропусканні через розчин або розплав електроліту електричного струму позитивно заряджені іони рухаються до негативно зарядженого електроду (катоду), а негативно заряджені іони рухаються до позитивно зарядженого електроду (аноду).Тому позитивні іони називають катіонами, негативні іони – аніонами.

3. Дисоціація – процес оборотний. Це означає, що одночасно йдуть два протилежні процеси: розпад на іони (дисоціація) і з’єднання іонів (асоціація).