Визначення масової або об’ємної частки виходу продукту реакції від теоретично можливого

 

Тематичний блок. Неорганічна хімія

 

 • Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

 • 1.

 • 1. Обчислити масTab 2 content goes here.
 • Tab 3 content goes here.

 • 1. Розрахуйте об’єм нітроген(ІІ) оксиду, який можна добути при каталітичному окисненні 5,6 л (н.у.) амоніаку, якщо об’ємна частка виходу нітроген(ІІ) оксиду дорівнює 90 %. (5,04 л)

  2. Яку масу нітратної кислоти можна добути з калій нітрату масою 20,2 г при дії на нього надлишком сульфатної кислоти, якщо масова частка виходу кислоти складає 98 %? (12,348 г)

  3. Визначте , яку масу міді потрібно  розчинити  у концентрованій нітратній кислоті, шоб отримати нітроген(ІV) оксид об’ємом 2,1 л (н.у.), якщо об’ємна частка виходу нітроген(ІV) оксиду дорівнює 0,94. (3,19 г)

  4. Азот об’ємом 56 л (н. у.)  прореагував з воднем, узятим в надлишку. Масова частка виходу амоніаку склала 50%. Розрахуйте масу і об’єм отриманого амоніаку. (42,5 г; 56 л.)

  5. Розрахуйте об’єм азоту (н. у.), який можна отримати при розкладанні 128 г амоній нітриту, якщо об’ємна частка виходу азоту становить 90%. (40,3 л)

  6. Обчислити об’єм амоніаку, що утворюється під час нагрівання суміші амоній хлориду масою 160.5г з надлишком Кальцій гідроксиду, якщо об’ємна частка виходу амоніаку становить 78% за нормальних умов.(52,42 л)

 • Tab 5 content goes here.

 • Металічні елементи та їхні сполуки. Метали

 • 1.

 • 1.
  2.

 • 1. 2. Рахувати масу негашеного вапна (кальцій оксид, що утвориться в результаті випалювання 1200г кальцій карбонату, якщо вихід продукту дорівнює 75% (504 г)
  2.

 • 1. Барій одержують відновленням його оксиду алюмінієм. Обчисліть масову частку виходу барію, якщо з 918 г  барій оксиду отримали 76 г металу. (92,46 %)

  2. При дії алюмінію на цинк оксид масою 32,4 г одержали 24 г цинку. Який вихід продукту реакції від теоретичного?

  3. Визначте масу алюміній оксиду, який отримали з 23,4 г алюміній гідроксиду, якщо вихід продукту реакції становить 92 %.(14 г)


 • 1. При дії карбон(II) оксиду на ферум(III) оксид отримали залізо масою 11,2 г. Знайдіть масу використаного ферум(III) оксиду, враховуючи, що вихід від теоретичного продуктів реакції становить 80%. (20 г)
  2. 1. При випалюванні залізного колчедану масою 96 г одержали ферум (ІІІ) оксид масою 60 г. Обчислити вихід продукту реакції за відношенням до теоретичного. (93,75 %)
  3.

 

Тематичний блок 2. Органічна хімія

 

 • Вуглеводні

 • 1.

 • 1. У результаті пропускання етанолу масою 230 г над каталізатором добули етилен масою 112 г. Визначте масову частку практичного виходу етилену. (80 %)
  2.

 • 1. Ацетилен отримують піролізом метану, який є основною складовою природного газу. Розрахуйте об’єм ацетилену, отриманого з 2800 м3 метану, якщо об’ємна частка виходу ацетилену від теоретично можливого дорівнює 8,8 %.(123,2 м3)
  2. Зразок технічного кальцій карбіду масою 32 г, що містить 20 % домішок, обробили надлишком води. Визначте обєм газу, що при цьому отримали, якщо практичний вихід дорівнює 80 %. (7,168 л)

 • 1. У результаті реакції тримеризації ацетилену об’ємом 56 л (н.у.) отримали 60 г бензену. Розрахуйте масову частку виходу продукту реакції від теоретичного. (92,3 %)

  2. Визначте масу бензену, отриманого при пропусканні 210 кг циклогексану над платиновим каталізатором при 350-450 оС, якщо масова частка виходу бензену  від теоретично можливого складає 0,85. (165,75 кг)

  3. Визначте масу бензену, що витратили на добування 420 кг циклогексану, якщо вихід продукту від теоретично можливого складає 80 %. (437,5 кг)

  4. Яку масу нітробензену можна отримати з 312 г бензену, якщо масова частка практичного виходу від теоретично можливого становить 75% (369 г)?

 

 • Оксигенвмісні органічні сполуки

 • Етанол об’ємом 30 мл (густина 0,79 г/мл) нагріли з надлишком броміду натрію і сульфатної кислоти. З реакційної суміші виділили брометан масою 42,3 г. Обчисліть масову частку виходу брометану (75,4 %)

 • 1.
  2.

 • 1. Визначте масу оцтової кислоти, яку отримали окисненням 1200 кг етанолу, якщо масова частка виходу продукту реакції складає 80 % від теоретично можливого. (1409 г)
  2.

 • 1. Яку масу етанолу треба взяти для добування етилацетату масою 75 г, якщо масова частка виходу естеру складає 80 % ? (49 г)

 • 1. З 300 кг картоплі, що містить 20% крохмалю, отримали 30 кг етанолу. Визначте масову частку виходу етанолу (%).
  2. Яку масу глюкози можна отримати з 64,8 кг деревини, яка містить 50% целюлози, якщо практичний вихід складає 60 %.

 • 1. При відновленні 250 г нітробензену отримали 150 г аніліну. Обчисліть масову частку практичного виходу аніліну від теоретично можливого (%). (79%)
  2.