І. Загальна хімія

У завданнях № 1 – 25 оберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь.

1. Укажіть правильне закінчення речення «Відносна густина одного газу за іншим газом — це …»

А  відношення відносних молекулярних мас цих газів

Б  відношення густини одного газу до об’єму іншого газу

В  відношення об’ємних часток цих газів у суміші

Г  відношення об’ємів цих газів за однакових умов

2. Укажіть правильне закінчення твердження «Відносна атомна маса – це…»

A  число, яке показує, у скільки разів маса даного атома більша, ніж 1/12 маси атома Гідрогену.

Б  число, яке показує, в скільки разів маса даного атома менша, ніж 1/12 маси атома Карбону.

В  число, яке дорівнює 1/12 маси атома Карбону-12.

Г  число, яке показує, у скільки разів маса даного атома більша, ніж 1/12 маси атома Карбону-12.

3. Укажіть правильне закінчення твердження «Масова частка речовини в суміші – це…»

A  відношення маси простої речовини до маси складної речовини.

Б  добуток маси речовини на її густину.

В  відношення маси речовини до маси суміші.

Г  відношення маси елемента до маси речовини.

4. Позначте частинку, яка зберігає всі хімічні властивості речовини

A  молекула

Б  атом

В  радикал

Г  йон

5. Укажіть правильне закінчення твердження «Алотропія – це…»

A  явище існування однорідних і неоднорідних сумішей.

Б  явище утворення хімічним елементом кількох простих речовин.

В  здатність хімічних елементів утворювати речовини.

Г  явище поглинання одних речовин поверхнею інших

6. Позначте кількість неспарених електронів у незбудженому атомі елемента з порядковим номером 35

А  1

Б  3

В  5

Г  7

7. Укажіть орбіталі, на яких розміщуються електрони в атомі Карбону у збудженому стані

А  s-орбіталі

Б  s- та p-орбіталі

В  p- та d-орбіталі

Г  s-, p- та d-орбіталі

8. Електронна формула атома деякого елемента має вигляд 1s22s22p63s13p3. Цей атом

A  перебуває в незбудженому стані.

Б  належить до s-елементів.

В  має три неспарених електрони в незбудженому стані.

Г  перебуває у збудженому стані.

9. Позначте хімічний елемент, атом якого має найбільший радіус

A  Mg

Б  P

В  Al

Г  Ar

10. Укажіть йон, який має таку саму електронну формулу, як і Cl

A  Br

Б  S2–

В  Na+

Г  Al3+

11. Укажіть правильне закінчення твердження «Ковалентний зв’язок – це хімічний зв’язок, який існує за рахунок…»

A  утворення спільних пар електронів.

Б  взаємного притягання протилежно заряджених йонів.

В  того, що атоми віддають свої зовнішні електрони.

Г  притягання ядром зовнішніх електронів.

12. Укажіть правильне закінчення твердження «Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між…».

A однаковими атомами неметалічних елементів

Б атомами різних неметалічних елементів

В атомами типових металічних та неметалічних елементів

Г атомами різних металічних елементів

13. Позначте  тип хімічного зв’язку в молекулі S8

А  ковалентний полярний

Б  йонний

В  металічний

Г  ковалентний неполярний

14. Укажіть правильне закінчення твердження «Металічний зв’язок полягає у взаємодії між…»

A позитивно зарядженими йонами та кислотними залишками.

Б катіонами металічних елементів у кристалічних ґратках та усуспільненими електронами.

В атомами металічних елементів у кристалічних ґратках та усуспільненими електронами.

Г аніонами металічних елементів у кристалічних ґратках та усуспільненими електронами.

15. Позначте правильне закінчення твердження «Ковалентний полярний зв’язок – це хімічний зв’язок, при утворенні якого…»

A спільні пари електронів зміщуються у бік більш електронегативного атома.

Б притягуються протилежно заряджені йони.

В атоми віддають свої зовнішні електрони для утворення йонів.

Г ділянки перекривання електронних орбіталей розміщуються на рівній від­стані від двох ядер атомів.

16. Укажіть речовину, що має молекулярні кристалічні ґратки

А  графіт

Б  глюкоза

В  калій бромід

Г  силіцій(VI) оксид

17. Укажіть речовину, яка має атомні кристалічні ґратки

A  графіт

Б  сахароза

В  залізо

Е  карбон(IV) оксид

18. Укажіть речовину немолекулярної будови

A  карбон(ІІ) оксид

Б  карбон(IV) оксид

В  вуглець

Г  метан

19. Укажіть тип кристалічних ґраток силіцій(IV) оксиду

A  атомні

Б  молекулярні

В  йонні

Г  металічні

20. Укажіть кристалічну ґратку графіту

р

21. Оберіть правильне закінчення твердження «Кристалогідрат – це…»

A  кристалічна речовина, яка більше не розчиняється в розчині за даних умов.

Б  кристалічна речовина, що містить у своєму складі молекули води.

В  однорідна суміш твердої речовини та кристалів води.

Г  речовина, яка рівномірно розподілена в кристалах води.

22. Укажіть газ, який можна збирати методом витискування води

A  метан

Б  амоніак

В  хлороводень

Г  сульфур(IV) оксид

23. Укажіть правильне закінчення речення «Для того щоб насичений водний розчин солі зробити ненасиченим, необхідно …»

А  додати води

Б  додати солі

В  профільтрувати його

Г  випарувати певну кількість води

24. Оберіть правильне закінчення твердження «Під час змішування сульфатної кислоти і води виділяється теплота внаслідок…»

A  електролітичної дисоціації молекул кислоти.

Б  електролітичної дисоціації молекул води.

В  гідратації молекул кислоти.

Г  гідратації йонів кислоти.

25. Укажіть, взаємодії між якими двома речовинами відповідає скорочене йонне рівняння Zn2+ + 2OH = Zn(OH)2

A  ZnCl2 та KOH

Б  Zn(NO3)2 та CH3OH

В  ZnO та NaOH

Г  Zn та NaOH

 У завданнях № 26 – 30 оберіть кілька правильних, на Вашу думку, відповідей.

26. Укажіть електроліти

А  NaOH

Б  C2H5OH

В  NaNO3

Г  H2O

Д  O2

27. Укажіть сильні електроліти

А  H3PO4

Б  Na3PO4

В  H2SiO3

Г  Na2SiO3

Д  H2O

28. Укажіть йони, які не можуть одночасно знаходитися в розчині

А  Fe3+ і СІ

Б  Cu2+ і SO42–

В  Cu2+ і OH

Г  H+ і SO42–

Д  H+ і SiO32–

29. Виберіть реагенти, які потрібно використати, щоб реакція відбулася згідно зі схемою Fe3+ + 3OH = Fe(OH)3

А  FeCl2 + NaOH

Б  FeCl3 + KOH

В  Fe2O3 + H2O

Г  Fe2(SO4)3 + NaOH

Д  FeCl3 + Al(OH)3

30. Укажіть речовини, у водних розчинах яких містяться йони Fe3+

A  FeO

Б  Fe(OH)3

В  Fe(NO3)3

Г  FeCl3

Д Fe2O3

У завданнях № 31 – 35 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності.  

 31. Встановіть послідовність зростання радіусів атомів елементів.

А  Mg

Б  Cl

В  Si

Г  Al

32. Встановіть послідовність зростання довжини ковалентних зв’язків між атомами

А  H–O

Б  H–S

В  H–Te

Г  H–Se

33. Встановіть послідовність зростання полярності ковалентного зв’язку між атомами

А  H–I

Б  H–F

В  H–Cl

Г  H–Br

34. Встановіть послідовність зростання окиснювальних властивостей атомів елементів.

A  F

Б  I

В  Cl

Г  Br

35. Розташуйте речовини в ряд за збільшенням кількості катіонів Гідрогену, які утворюються при змішуванні однакових кількостей цих речовин з однаковим об’ємом води за однакових умов

А  CH3COOH

Б  H2SO4

В  H3PO4

Г  H2SiO3

 Завдання № 36 – 45 передбачають безпосереднє виконання завдань, розв’язування задач.

36. Підберіть речовини та складіть рівняння реакції в молекулярній та повній йонній формах, що відповідають схемі

Cr3+ + 3OH = Cr(OH)3↓.

37. Підберіть речовини та складіть рівняння реакції в молекулярній та повній йонній формах, що відповідають схемі

CO32– + 2H+ = H2O + CO2↑.

38. Складіть рівняння реакції між калій силікатом і хлоридною кислотою в молекулярній, повній та скороченій йонних формах.

39. Складіть рівняння реакції між натрій сульфітом і хлоридною кислотою в молекулярній, повній та скороченій йонних формах.

40. Складіть рівняння реакції між кальцій хлоридом і калій карбонатом в молекулярній, повній та скороченій йонних формах.

41. Обчисліть об’єм газової суміші (н. у.), яка складається з карбон(ІІ) оксиду масою 42 г та 2,408 ∙ 1023 молекул водню.

42. До розчину масою 480 г з масовою часткою етанолу 1,5 % додали етанол масою 20 г. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в утвореному розчині.

43. Обчисліть кількість речовини аніонів у розчині, який добули розчиненням у воді магній нітрату масою 296 г. Вважати, що сіль дисоціює повністю.

44. Обчисліть густину деякого газу, відносна густина якого за озоном становить 0,76.

45. Амоніак об’ємом 560 л (н. у.) розчинили у воді об’ємом 2,075 л. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчині.